KDM to spo­tka­nie ludzi mło­dych, pro­mu­ją­ce war­to­ści chrze­ści­jań­skie. Organizowane jest przez Misjonarzy Krwi Chrystusa i wspól­no­tę mło­dych Kaspersi na tere­nie Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Dlaczego wła­ści­wie „Kasperiańskie”?

Nazwa spo­tka­nia pocho­dzi od imie­nia patro­na Dni, a jed­no­cze­śnie zało­ży­cie­la Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa — św. Kaspra del Bufalo. To wła­śnie ta postać jest dla nas inspi­ra­cją do działania.