V Kasperiańskie Dni Młodych — galeria

W dniach 23–25 sierp­nia 2013 r. mia­ły miej­sce V Kasperiańskie Dni Młodych. Tegoroczne dni były pod hasłem: „Biorę, wie­rzę, daję”.

Zapraszamy do podzie­le­nia się swo­imi wra­że­nia­mi, czy doświad­cze­niem Boga pod­czas dni młodych...

Poniżej nie­wiel­ka cześć z wszyst­kich zdjęć zro­bio­nych na KDM. Jeżeli posia­dasz jakieś cie­ka­we zdję­cia to pro­szę podziel się z nami...

A i jesz­cze jed­no... Nie zapo­mnij nas polu­bić na Facebooku! Możesz użyć tak­że powyż­szych przy­ci­sków aby udo­stęp­nić tą gale­rię innym. Każde zdję­cie moż­na sko­men­to­wać osob­no — wystar­czy na nie kliknąć. 🙂