Świadectwa

Przyjechał Rysiek!

Przyjechał Rysiek!

Po warsz­ta­tach tema­tycz­nych na swo­ją kon­fe­ren­cję zapro­si­ła wszyst­kich Dagmara, tera­peut­ka zaję­cio­wa i instruk­tor tera­pii uza­leż­nień. Ma ona boga­te doświad­cze­nie w pra­cy z mło­dzie­żą. Jest autor­ką auto­bio­gra­ficz­nej książ­ki pt. „W stro­nę życia”. To praw­dzi­wa, choć nie­wia­ry­god­na histo­ria. Kobieta uka­zu­je w niej swo­je pie­kło uza­leż­nie­nia: brak… 

Trzy, dwa, jeden, zero… start!

Trzy, dwa, jeden, zero… start!

Błogosław, duszo moja, Pana, wszyst­ko, co będzie… Wszystko, co będzie tu… Chustka z Kasprem na gło­wę czy na szy­ję? A, jesz­cze kro­pel­ka z imie­niem lub pseu­do, zgło­sze­nie do wypeł­nie­nia (…od kogo to dowie­dzia­łam się o Dniach Kasperiańskich?). I już, for­mal­no­ściom sta­ło się zadość i moż­na zaczynać…