Dagmara

Przyjechał Rysiek!

Po warsz­ta­tach tema­tycz­nych na swo­ją kon­fe­ren­cję zapro­si­ła wszyst­kich Dagmara, tera­peut­ka zaję­cio­wa i instruk­tor tera­pii uza­leż­nień. Ma ona boga­te doświad­cze­nie w pra­cy z mło­dzie­żą. Jest autor­ką auto­bio­gra­ficz­nej książ­ki pt.View More