płyń, łódeczko, płyń...

II Kasperiańskie Dni Młodych — galeria

Czas: 15 sierp­nia 2010 (rocz­ni­ca zało­że­nia Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa)

Miejsce: Sanktuarium Krwi Chrystusa, Częstochowa

Bohaterowie: mło­dzież z róż­nych zakąt­ków Polski i Misjonarze Krwi Chrystusa — zgro­ma­dze­ni wokół naj­waż­niej­sze­go Bohatera – Jezusawspólny taniec na Kasperiańskich Dniach

Wydarzenia: Nie do opi­sa­nia!!! II Dni Kasperiańskie prze­bie­ga­ły pod hasłem „Wyzwolić miłość”. Motto tego­rocz­ne­go spo­tka­nia mówi samo za sie­bie – nie­sa­mo­wi­ta ener­gia i radość wypeł­nia­ły ten czas.