koncert Violi Brzezińskiej

I Kasperiańskie Dni Młodych — galeria

Życie Kaspra del Bufalo, jego cha­ry­zmat i nie­zmor­do­wa­ny zapał ewan­ge­li­za­cyj­ny – to temat prze­wod­ni I Kasperiańskich Dni Młodych — spo­tka­nia, któ­re odby­ło się w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie w dniach 17 — 19 paź­dzier­ni­ka 2009.

Warsztaty z tań­ca nowo­cze­sne­go i towa­rzy­skie­go, ćwi­cze­nia pla­stycz­ne i z samo­obro­ny, kon­sul­ta­cje z die­te­ty­kiem, modli­twa, spo­tka­nia i kon­cer­ty to tyl­ko część atrak­cji przy­go­to­wa­nych przez Misjonarzy Krwi Chrystusa.