Radość, odwa­ga, mto My Kaspersiiłość, pojed­na­nie... Jednym sło­wem: Kaspersi! Nasza Wspólnota naro­dzi­ła się w 2007 roku. Grupa mło­dych ludzi razem z Misjonarzami Krwi Chrystusa roz­po­czę­ła wte­dy posłu­gę ewan­ge­li­za­cyj­ną na dwor­cu PKP w Częstochowie. Tę comie­sięcz­ną akcję nazwa­li­śmy „Pociągiem do Nieba”. Celami Wspólnoty są: ewan­ge­li­za­cja, dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­na i budo­wa­nie rela­cji. Wzywa nas do tego Krew Chrystusa. Została ona prze­la­na za wszyst­kich, bez wyjąt­ku, nada­jąc każ­de­mu czło­wie­ko­wi ogrom­ną, nie­zby­wal­ną war­tość. Dlatego uczy­my się, jak iść z miło­ścią, bez uprze­dzeń, do ludzi, któ­rych Bóg sta­wia na naszej drodze.

Różnimy się wie­kiem, spo­so­bem myśle­nia, zain­te­re­so­wa­nia­mi. Pochodzimy z róż­nych miej­sco­wo­ści. Łączy nas jed­nak pra­gnie­nie życia napraw­dę, wyko­rzy­sta­nia jak naj­le­piej tego naj­pięk­niej­sze­go cza­su mło­do­ści. Chcemy we wspól­no­cie roz­wi­jać się i nawza­jem ubo­ga­cać tym, co jest w każ­dym z nas najlepsze.

Patronem Wspólnoty jest św. Kasper del Bufalo. Życie tego wło­skie­go misjo­na­rza prze­ło­mu XVIII i XIX wie­ku sta­no­wi inspi­ra­cję naszych dzia­łań. Zafascynował nas jego zapał, siła ducha i upór w prze­ła­my­wa­niu wła­snych ogra­ni­czeń w imię pój­ścia za Chrystusem nie „na pół gwizd­ka”, ale z peł­nym zaufaniem.

Co przy­cią­gnę­ło Cię do wspólnoty?
Wolność przede wszyst­kim. Wolność roz­mów prze­róż­nych, dia­lo­gu pomię­dzy nami — to zna­czy oso­ba­mi o róż­nych cha­rak­te­rach, róż­nych tem­pe­ra­men­tach. I wspól­ne ini­cja­ty­wy — dla chwa­ły Pana Boga.
Damian

 

kto nas policzy?