Rejestracja na Spotkanie Młodych

Zapraszamy do zgła­sza­nia się na Kasperiańskie Dni Młodych.

Informację o przy­ję­ciu na spo­tka­nie dosta­nie­cie w e‑mailu potwier­dza­ją­cym. Warunkiem uczest­nic­twa w KDM będzie speł­nie­nie wymo­gów okre­ślo­nych przez mini­ster­stwo zdro­wia, o któ­rych będzie­cie mogli prze­czy­tać na naszej stronie.

Najważniejsze infor­ma­cje dot. spotkania:

 • temat: Mimo wszyst­ko dzia­ło się dobro
 • ter­min: 18–21.08.2022
 • miej­sce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie,
  ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpital Parkitka. Na przy­stanku Wrosławska nale­ży wysiąść, cof­nąć się 30m i skrę­cić w pra­wo w ale­ję brzo­zową, następ­nie pro­sto 1km.
 • mapa: ścią­gnij mapę dojaz­du na spo­tka­nie młodych
 • koszt: 70zł
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namioty
 • peł­ne wyży­wie­nie pod­czas spo­tka­nia młodych
 • Zapisy na warsz­ta­ty w dniu przy­jaz­du na KDM. Liczba osób na danych warsz­ta­tach ograniczona.

 

Zabierz ze sobą: Pismo św., leki na swo­je dole­gli­wo­ści, śpi­wór i kari­ma­tę (dobrze też wziąć namiot — jeże­li nie masz to poin­for­muj nas o tym), tzw. nie­zbęd­nik (kubek, miska, sztuć­ce...) jeśli grasz to swój instru­ment muzycz­ny lub inne rze­czy zwią­za­ne z Twoją pasją, któ­rą będziesz chciał podzie­lić się z inny­mi i dobry humor...

 • Osoby nie­peł­no­let­nie zobo­wią­za­ne są do wypeł­nie­nia razem z rodzi­ca­mi nastę­pu­ją­cej zgo­dy na udział w spo­tka­niu. Ściągnij wzór zgo­dy do wypeł­nie­nia przez rodziców/opiekunów.
 • Spotkanie Młodych jest adre­so­wa­ne do osób w wie­ku od 15 do 30 lat.

Wymagania od każdego uczestnika związane z procedurą COVID-19

Uczestnik w dniu roz­po­czę­cia spotkania: 

 • Jest zdro­wy i w cią­gu 2 ostat­nich tygo­dni nie miał kon­tak­tu z oso­bą zarażoną.
 • Nie ma żad­nych obja­wów infek­cji (pod­wyż­szo­na tem­pe­ra­tu­ra, kaszel, katar, duszności).
 • Nie ma innych prze­ciw­wska­zań do udzia­łu w spotkaniu.
 • Zobowiązuje się do poin­for­mo­wa­nia orga­ni­za­to­ra w try­bie natych­mia­sto­wym o zaka­że­niu inne­go człon­ka rodzi­ny, z któ­rym uczest­nik mógł mieć kontakt.
 • Zobowiązuje rodzi­ca (lub opie­ku­na praw­ne­go) do odbio­ru uczest­ni­ka jak naj­szyb­ciej jed­nak nie póź­niej niż w cią­gu 12 godzin od otrzy­ma­nia infor­ma­cji o pogor­sze­niu się sta­nu zdro­wia uczest­ni­ka z miej­sca wska­za­ne­go przez organizatora.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie młodych

Jeżeli masz pro­blem z wypeł­nie­niem for­mu­la­rza, to moż­na zapi­sać się na spo­tka­nie dro­gą ema­ilo­wą. Prześlij swo­je dane na ema­il: kdm@odkupieni.pl

* (wyma­ga­ne)
Deklaruję się na:(prze­czy­taj regu­la­min spotkania)

Odpowiedź do artykułu “Rejestracja na Spotkanie Młodych

 1. Pingback: Spotkanie młodych | Kasperiańskie Dni Młodych

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.