Zapraszamy do zgła­sza­nia się na Kasperiańskie Dni Młodych.

Informację o przy­ję­ciu na spo­tka­nie dosta­nie­cie w e‑mailu potwier­dza­ją­cym. Warunkiem uczest­nic­twa w KDM będzie speł­nie­nie wymo­gów okre­ślo­nych przez mini­ster­stwo zdro­wia, o któ­rych będzie­cie mogli prze­czy­tać na naszej stronie.

Najważniejsze infor­ma­cje dot. spotkania:

 • temat: „(Od)nowa”.
 • ter­min: 25 — 28 lip­ca 2024 (w lip­cu w tym roku!)
 • miej­sce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie,
  ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 124 w kie­runku Szpital Parkitka. Na przy­stanku Wrosławska nale­ży wysiąść, cof­nąć się 30m i skrę­cić w pra­wo w ale­ję brzo­zową, następ­nie pro­sto 1km.
 • koszt: 80zł (zakwa­te­ro­wa­nie we wła­snych namio­tach) lub 150 zł (noc­leg w poko­jach wie­lo­oso­bo­wych w Domu Rekolekcyjnym)
 • peł­ne wyży­wie­nie pod­czas spo­tka­nia młodych
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namio­ty lub noc­leg w poko­jach wieloosobowych
  Jeśli chcesz noco­wać w poko­ju — poin­for­muj nas o tym wcześniej
 • Zapisy na warsz­ta­ty w dniu przy­jaz­du na KDM. Liczba osób na danych warsz­ta­tach ograniczona.

 

Zabierz ze sobą: Pismo św., leki na swo­je dole­gli­wo­ści, śpi­wór i kari­ma­tę (dobrze też wziąć namiot — jeże­li nie masz to poin­for­muj nas o tym), tzw. nie­zbęd­nik (kubek, miska, sztuć­ce...) jeśli grasz to swój instru­ment muzycz­ny lub inne rze­czy zwią­za­ne z Twoją pasją, któ­rą będziesz chciał podzie­lić się z inny­mi i dobry humor...

 • Osoby nie­peł­no­let­nie zobo­wią­za­ne są do wypeł­nie­nia razem z rodzi­ca­mi nastę­pu­ją­cej zgo­dy na udział w spo­tka­niu. Ściągnij wzór zgo­dy do wypeł­nie­nia przez rodziców/opiekunów.
 • Spotkanie Młodych jest adre­so­wa­ne do osób w wie­ku od 15 do 30 lat.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie młodych

Jeżeli masz pro­blem z wypeł­nie­niem for­mu­la­rza, to moż­na zapi­sać się na spo­tka­nie dro­gą ema­ilo­wą. Prześlij swo­je dane na ema­il: kdm@odkupieni.pl

* (wyma­ga­ne)

Deklaruję się na:(prze­czy­taj regu­la­min spotkania)

One Reply to “Rejestracja na Spotkanie Młodych”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.