Regulamin Kasperiańskich Dni Młodych

 1. Po przy­jeź­dzie każ­dy zobo­wią­za­ny jest zgło­sić się do recep­cji w celu doko­na­nia wszel­kich for­mal­no­ści. Osoby nie­peł­no­let­nie zobo­wią­za­ne są przed­sta­wić pisem­ną zgo­dę rodzi­ców lub opie­ku­nów na uczest­nic­two w Kasperiańskich Dniach Młodych.
 2. Wszystkich Uczestników KDM obo­wią­zu­je nosze­nie iden­ty­fi­ka­to­rów oraz strój odpo­wied­ni do cza­su i miej­sca. Zabrania się poży­cza­nia i zamie­nia­nia iden­ty­fi­ka­to­rów (zgu­bie­nie nale­ży zgło­sić w recepcji)
 3. Uczestnik ma zapew­nio­ne : wyży­wie­nie, zakwa­te­ro­wa­nie; opie­kę medycz­ną przez cały czas trwa­nia KDM; udział w nabo­żeń­stwach, warsz­ta­tach, spo­tka­niach i koncertach.
 4. Każdy Uczestnik, bez wyjąt­ku, nocu­je na polu namio­to­wym albo w prze­wi­dzia­nych przez orga­ni­za­to­ra miej­scach, budyn­kach. Noclegi nie są koedu­ka­cyj­ne – nie doty­czy to małżeństw.
 5. Ponieważ cze­ka­ją nas warun­ki tury­stycz­no-biwa­ko­we każ­dy uczest­nik powi­nien się na to w mia­rę moż­li­wo­ści przy­go­to­wać i mieć pod­sta­wo­wy sprzęt turystyczny:
  — śpi­wór; kari­ma­tę; dobrze jest zabrać ze sobą namiot, dowód toż­sa­mo­ści; Pismo św.; w przy­pad­ku szcze­gól­nych dole­gli­wo­ści — oso­bi­ste leki; wła­sny kubek na her­ba­tę ; nie­zbęd­nik (łyż­ka, widelec...)
 6. Na tere­nie bazy i miejsc noc­le­go­wych cisza noc­na obo­wią­zu­je w godzi­nach od 24.00 do 6.00. Używanie sprzę­tu RTV na polu namio­to­wym jest bar­dzo niewskazane.
 7. Obowiązuje zakaz wno­sze­nia, posia­da­nia oraz uży­wa­nia: napo­jów alko­ho­lo­wych, środ­ków odu­rza­ją­cych i sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych oraz bro­ni, mate­ria­łów piro­tech­nicz­nych i nie­bez­piecz­nych przedmiotów.
 8. W razie dozna­nia jakich­kol­wiek obra­żeń, dole­gli­wo­ści – nale­ży natych­miast zgło­sić się do punk­tu medycz­ne­go. Uczestnik jest zobo­wią­za­ny do poin­for­mo­wa­nia orga­ni­za­to­ra o pro­ble­mach zdro­wot­nych, a tak­że o wszel­kich dole­gli­wo­ściach cho­ro­bo­wych w trak­cie inicjatywy.
 9. Śmieci/odpadki wyrzu­ca­my do wyzna­czo­nych kubłów/koszy i wor­ków. Zadbajmy wspól­nie o porzą­dek na tere­nie KDM – będzie przyjemniej.
 10. Znalezione przed­mio­ty pro­si­my dostar­czyć do recep­cji KDM – tam też nale­ży poszu­ki­wać zgu­by. Organizator nie odpo­wia­da za rze­czy zgu­bio­ne lub skra­dzio­ne. Jeśli zabra­łeś ze sobą jakieś cen­ne rze­czy naj­le­piej nie zosta­wiaj ich w namio­cie. Miej je przy sobie lub oddaj do depozytu.
 11. Za wszel­kie szko­dy mate­rial­ne doko­na­ne przez Uczestników odpo­wie­dzial­ność finan­so­wą pono­szą sami Uczestnicy (bądź ich opiekunowie).
 12. Uczestnik jak i wolon­ta­riusz posłu­gu­ją­cy w ramach Kasperiańskich Dni Młodych, wyra­ża zgo­dę na utrwa­la­nie i publi­ka­cję wize­run­ku w mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych Kasperiańskich Dni Młodych, witry­nach www, pra­sie, etc. nie­od­płat­nie. Organizator praw­nie dba o pozy­tyw­ne wyko­rzy­sty­wa­nie i upu­blicz­nia­nie wize­run­ku osób zwią­za­nych z Kasperiańskimi Dniami Młodych w ramach jego działalności.
 13. Każdy Uczestnik zobo­wią­za­ny jest do prze­strze­ga­nia ogło­szeń i pole­ceń orga­ni­za­to­rów KDM. Przestrzeganie powyż­sze­go regu­la­mi­nu jest obo­wiąz­ko­we, nie prze­strze­ga­nie wyżej wymie­nio­nych punk­tów jest auto­ma­tycz­nym wyklu­cze­niem z Kasperiańskich Dni Młodych.
 14. W spra­wach nie obję­tych niniej­szym regu­la­mi­nem sto­su­je się powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy prawa.