IV Kasperiańskie Dni Młodych — galeria

W dniach 24–26 sierp­nia 2012 r. mia­ły miej­sce IV Kasperiańskie Dni Młodych. Tegoroczne dni były pod hasłem: „Wolność mamy we Krwi”.

Zapraszamy do podzie­le­nia się swo­imi wra­że­nia­mi, czy doświad­cze­niem Boga pod­czas dni mło­dych. Można do uczy­nić poprzez for­mu­larz — dodaj świa­dec­two.

Poniżej nie­wiel­ka cześć z wszyst­kich zdjęć zro­bio­nych na KDM. Jeżeli posia­dasz jakieś cie­ka­we zdję­cia to pro­szę podziel się z nami...