jeszcze troszkę...

III Kasperiańskie Dni Młodych — galeria

To już trze­cie spo­tka­nie mło­dzie­ży. W tym roku Kasperiańskie Dni Młodych odby­ły się w dniach 27–28 sierp­nia. Hasło dni to: „Krzyk Młodych – miłość, muzy­ka, marze­nia”.
Na dnia mło­dych słu­cha­li­śmy opo­wia­dań hima­la­isty Jacka Tela, bawi­li­śmy się na kon­cer­cie Love Story. Oprócz tego były warsz­ta­ty tema­tycz­ne, nabo­żeń­stwo, inte­gra­cja przy ognisku...