Warsztaty dla liderów

Warsztaty dla lide­rów mło­dzie­żo­wych – Czy cokol­wiek może mnie zatrzymać?

                „Wszyscy rodzą się ory­gi­nal­ni, ale wie­lu umie­ra jako kopie” [A. Lincoln]

Jesteś ory­gi­nal­nym, nie­sa­mo­wi­tym dzie­łem Boga! On zadbał o wszyst­kie deta­le, nawet o wło­sy na Twojej gło­wie! Twój Tato rzą­dzi świa­tem! I daje i Tobie, i mnie nie­sa­mo­wi­te narzę­dzia, byśmy reali­zo­wa­li nasze pragnienia.

Jednym z tych narzę­dzi jest przy­wódz­two, któ­re w wie­lu aspek­tach prze­wi­ja się przez histo­rię – Twoją, moją, całe­go świata.

Zapraszam Cię na warsz­ta­ty, w trak­cie któ­rych posta­ra­my się razem odkryć nie­sa­mo­wi­te narzę­dzia do pro­wa­dze­nia innych. Między inny­mi odkry­je­my odpo­wie­dzi na poniż­sze i wie­le innych – w tym TWOICH – pytań.

Czy wiesz, że każ­dy kry­zys jest nie­sa­mo­wi­tą szan­są? Jaki dźwięk ma Twój alarm lide­ra? Czym jest wiel­ki spi­sek miło­ści i jak go „wyko­rzy­stać”? Kto jest naj­więk­szym Liderem? Co ma wspól­ne­go pro­wa­dze­nie innych i cisza? Jak nie zatrzy­my­wać swo­ich dzia­łań tyl­ko na pla­no­wa­niu? Jak efek­tyw­nie two­rzyć i kie­ro­wać gru­pą total­nie róż­nych ludzi? I dla­cze­go Biblia jest naj­lep­szym „pod­ręcz­ni­kiem” dla KAŻDEGO lidera?

Zapraszam mło­dych, szcze­gól­nie tych, któ­rzy nie czu­ją się pew­nie jako lide­rzy, któ­rzy do takiej posłu­gi się przy­go­to­wu­ją oraz tych, któ­rzy w ser­cach czu­ją, że to wła­śnie dla nich.

Każdego też, nie tyl­ko oso­by uczest­ni­czą­ce w tych warsz­ta­tach, pro­szę o wypeł­nie­nie poniż­szej ankie­ty. Pozwoli mi to lepiej przy­go­to­wać i dopa­so­wać materiały.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRCRjBwdkZidHg5czVHc1Qxc1AzMnc6MQ

Limit osób: 15

 

O pro­wa­dzą­cym:

Roślinność natu­ral­na Kłodzka nale­ży do Działu Sudeckiej Krainy Podgórza Okręgu Środkowosudeckiego. Przy inten­syw­nym zago­spo­da­ro­wa­niu rol­ni­czym już w śre­dnio­wie­czu Kotlina Kłodzka zosta­ła pozba­wio­na w więk­szo­ści zadrze­wie­nia, któ­re zosta­ły zastą­pio­ne przez pola upraw­ne.” [za. wikipedia.pl], („Kto chce poznać Twórcę, niech pozna jego kraj”, Goethe)
Mieszkaniec Królewskiego, Cesarskiego i Hrabiowskiego Kłodzka. Ceremoniarz i ani­ma­tor litur­gicz­ny, auto­sto­po­wicz z zami­ło­wa­nia; admin z potrze­by:) blogger.
Animator modli­twy za mia­sto. Ewangelizator w Służbie Królestwa. Amator coachin­gu i moty­wa­cji. Amatorzy są lep­si niż pro­fe­sjo­na­li­ści, choć każ­dy ama­tor, powi­nien być pro­fe­sjo­nal­ny. Bo ama­tor [fr. Amateur] powi­nien kochać to co robi, i ZA TĄ miło­ścią – być profesjonalnym.
Stara się BYĆ i pro­wa­dzić tam gdzie JEST. Brak dzia­ła­nia uspra­wie­dli­wia tyl­ko innym działaniem.
Przyjaciel o. Pio.

Więcej na face­bo­oku i zapi­skach: http://zapiski.umilowany.pl/