Trochę ważnych informacji dla uczestników

Kochani, XII Kasperiańskie Dni Młodych roz­pocz­ną się już nie­dłu­go. Chcemy przy­po­mnieć Wam kil­ka waż­nych spraw. Każdego uczest­ni­ka obo­wią­zu­ją pro­ce­du­ry zwią­za­ne z COVID-19, infor­ma­cje na stro­nie reje­stra­cji. Nie zapo­mnij­cie zabrać ze sobą śpi­wo­ra, karimaty/materaca i namio­tu. Przydatna może być też latar­ka. Jeśli cho­dzi o namioty… 

Warsztat zabawy plastycznej

Warsztat zabawy plastycznej

Jest wszel­kie praw­do­po­do­bień­stwo, że mój warsz­tat powi­nien raczej nosić nazwę „warsz­ta­tu zaba­wy pla­stycz­nej. Tak. Zdecydowanie. Chcę, żeby to przed­się­wzię­cie nie koja­rzy­ło Ci się ze sztam­po­wy­mi zaję­cia­mi w pach­ną­cej kurzem szkol­nej pra­cow­ni i nawie­dzo­ną panią pla­stycz­ką, któ­ra, jak gło­si legen­da, cho­dzi­ła na kawę… 

Warsztaty — „Okruchy na ścieżce”

Warsztaty — „Okruchy na ścieżce”

Okruchy na Ścieżce” Propozycja zespo­łu „Ścieżki Liderów”, wspie­ra­ją­ce­go roz­wój lide­rów mło­dzie­żo­wych zaan­ga­żo­wa­nych dusz­pa­ster­sko. Lider — ten któ­ry pro­wa­dzi. Animator — ten któ­ry nada­je życie. Moderator — ten któ­ry regu­lu­je.   Nie wiesz, jak się w tym poła­pać? Potrzebujesz wspar­cia i narzę­dzi, by lepiej… 

Warsztaty pieczenia

Wśród roz­ma­itych warsz­ta­tów, jakie odbę­dą się na Dniach Kasperiańskich, nie zabrak­nie miej­sca dla nauki pie­cze­nia cia­stek. To już tra­dy­cja KDM (a po warsz­ta­tach wszy­scy uczest­ni­cy Dni mają przy­jem­ność spró­bo­wać wypie­ków!). Po raz kolej­ny popro­wa­dzi te warsz­ta­ty Pani Basia, spe­cja­list­ka od… 

Warsztaty dziennikarskie na VII KDM

Warsztaty dziennikarskie na VII KDM

Chyba każ­dy zna powie­dze­nie, że tre­ning czy­ni mistrza. Więc jeśli chcesz w przy­szło­ści zająć miej­sce wśród naj­lep­szych dzien­ni­ka­rzy, zacznij ćwi­czyć już teraz. Najbliższa oka­zja będzie pod­czas Kasperiańskich Dni Młodych. Poćwiczymy dyk­cję, spró­bu­je­my poko­nać tre­mę przed wystę­pa­mi publicz­ny­mi, popra­cu­je­my nad sty­lem, poszukamy…