Warsztaty — „Okruchy na ścieżce”

Ekipa
Ekipa

Okruchy na Ścieżce”

Propozycja zespo­łu „Ścieżki Liderów”, wspie­ra­ją­ce­go roz­wój lide­rów mło­dzie­żo­wych zaan­ga­żo­wa­nych duszpastersko.

Lider — ten któ­ry prowadzi.
Animator — ten któ­ry nada­je życie.
Moderator — ten któ­ry reguluje.

 

Nie wiesz, jak się w tym połapać?
Potrzebujesz wspar­cia i narzę­dzi, by lepiej służyć?
Zastanawiasz się, czy w ogó­le moż­na lepiej?
[Nie] wiesz, cze­go Ci brak i cze­go chcesz?

Wierzymy, że może­my Ci pomóc.

Zapraszamy na warsz­ta­ty dla osób pra­cu­ją­cych z gru­pa­mi, któ­rym przy­da­dzą się dodat­ko­we narzędzia.

Okruchy na Ścieżce” to pro­po­zy­cja zespo­łu „Ścieżki Liderów”, wspie­ra­ją­ce­go roz­wój lide­rów mło­dzie­żo­wych zaan­ga­żo­wa­nych duszpastersko.

Są to wybra­ne modu­ły warsz­ta­to­we z „Zapachu Przywództwa” — week­en­do­we­go kur­su, skie­ro­wa­ne­go do ani­ma­to­rów, lide­rów oraz osób pra­cu­ją­cych z gru­pa­mi. Jest to tak­że zapro­sze­nie do szer­szej współ­pra­cy — szcze­gó­ły na e‑mail, oraz na samych warsztatach!

 

Zastanawiasz się, kie­dy jest naj­lep­szy moment kon­struk­tyw­nej pra­cy w grupie?Jak wyko­rzy­stać sła­be stro­ny zespo­łu by go zespolić?W jaki spo­sób komu­ni­ko­wać się z ludź­mi i dawać im feedback?
Jak zba­dać poten­cjał wła­snej gru­py, zapo­bie­gać kon­flik­tom i wie­le więcej!

Warsztaty pro­wa­dzi zespół zło­żo­ny z ani­ma­to­rów, tre­ne­rów i coachów któ­rych pasją jest pra­ca z ludźmi!
kon­takt: dawid@radomski.im