Kronika

IV Kasperiańskie Dni Młodych

IV Kasperiańskie Dni Młodych

  Radość, nadzie­ja, mło­dość, modli­twa, inte­gra­cja, zaba­wa, miłość, wia­ra — tak IV Kasperiańskie Dni Młodych pod­su­mo­wy­wa­li uczest­ni­cy. Przez trzy dni, od 24 do 26 sierp­nia, pod hasłem „Wolność mamy we Krwi!” bawi­li się i modli­li mło­dzi z całej Polski. Sanktuarium Krwi Chrystusa… 

III Kasperiańskie Dni Młodych

III Kasperiańskie Dni Młodych

To już trze­cie spo­tka­nie mło­dzie­ży. W tym roku Kasperiańskie Dni Młodych odby­ły się w dniach 27–28 sierp­nia. Hasło dni to: „Krzyk Młodych – miłość, muzy­ka, marze­nia”. W pro­gra­mie: — spo­tka­nie z hima­la­istą Jackiem Telerem — kon­cert zespo­łu Love Story — warsz­ta­ty tema­tycz­ne — nabożeństwo… 

II Kasperiańskie Dni Młodych

II Kasperiańskie Dni Młodych

Czas:  15 sierp­nia 2010 (rocz­ni­ca zało­że­nia Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa) Miejsce: Sanktuarium Krwi Chrystusa, Częstochowa Bohaterowie: mło­dzież z róż­nych zakąt­ków Polski i Misjonarze Krwi Chrystusa — zgro­ma­dze­ni wokół naj­waż­niej­sze­go Bohatera – Jezusa Wydarzenia: Nie do opi­sa­nia!!! II Dni Kasperiańskie prze­bie­ga­ły pod hasłem… 

I Kasperiańskie Dni Młodych

I Kasperiańskie Dni Młodych

Życie Kaspra del Bufalo, jego cha­ry­zmat i nie­zmor­do­wa­ny zapał ewan­ge­li­za­cyj­ny – to temat prze­wod­ni I Kasperiańskich Dni Młodych — spo­tka­nia, któ­re odby­ło się w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie w dniach 17 — 19 paź­dzier­ni­ka 2009. Warsztaty z tań­ca nowo­cze­sne­go i towa­rzy­skie­go, ćwi­cze­nia pla­stycz­ne i z samo­obro­ny, konsultacje…