Kronika

Przedstawienie „Ten dziwak Kasper”

Przedstawienie „Ten dziwak Kasper”

Kasperiańskie Dni Młodych zawsze dużą wagę przy­wią­zy­wa­ły do pro­mo­wa­nia sztu­ki i kul­tu­ry. Cieszymy się, że i w tym roku uda­ło się przed­sta­wić na deskach naszej sce­ny sztu­kę Piotra Żabczyńskiego „Ten dzi­wak Kasper”. Udało się odkryć kil­ka nowych talen­tów aktor­skich, co mamy nadzieję,… 

Kaspergedon — po raz pierwszy

Kaspergedon — po raz pierwszy

Kasperiańskie Dni Młodych, od pierw­sze­go spo­tka­nia, któ­re odby­ło się w 2008 roku, chcą się roz­wi­jać i wsłu­chi­wać w potrze­by cza­su dba­jąc o wzrost ducho­wy i fizycz­ny uczest­ni­ków.. W tym roku byli­śmy świad­ka­mi debiu­tu Kaspergedonu. Ten mor­der­czy bieg z prze­szko­da­mi w przy­szłym roku zapo­wia­da się jesz­cze cie­ka­wiej. Szykujcie buty… 

Czwarty dzień XIV KDMów

Czwarty dzień XIV KDMów

Czwarty dzień XIV Kasperiańskich Dni Młodych. Czyli teraz już z gór­ki? Nieee, nic z tych rze­czy, to nie u nas. Dzień roz­po­czę­li­śmy naj­wła­ści­wiej, czy­li od jutrz­ni. Później obej­rze­li­śmy pre­zen­ta­cję z Gwatemali i Peru. Ks. Damian Siwicki CPPS opo­wie­dział nam o realiach życia w tych kra­jach — tak… 

Trzeci dzień XIV KDMów

Trzeci dzień XIV KDMów

Trzeci dzień XIV Kasperiańskich Dni Młodych był dniem nowo­ści i pre­mier. Po raz pierw­szy odwie­dził nas Patryk Sztabiński — ponad­prze­cięt­ny akor­de­oni­sta, mąż, tata. Wielu z nas po spo­tka­niu z nim poczu­ło się mega zmo­ty­wo­wa­ny­mi do dzia­ła­nia, do pogo­ni za marze­nia­mi. Oby ten zapał trwał!… 

Drugi dzień XIV KDMów

Drugi dzień XIV KDMów

Drugi dzień XIV KDM-ów za nami. Był inten­syw­ny, pełen dobrych spo­tkań, roz­mów i rado­ści. Naszymi gość­mi byli Gabriela i Leszek Jastrzębscy, zało­ży­cie­le i pro­wa­dzą­cy fun­da­cję Dom Świętego Jakuba. Opowiedzieli nam o swo­ich wędrów­kach (z osioł­ka­mi i nie tyl­ko), o swo­im nawró­ce­niu. Mówili o rodzi­nie i pro­ble­mach, jakie mogą…