XV KDMy rozpoczęte!

Nasz pierw­szy dzień spo­tka­nia roz­po­czę­li­śmy od spo­tka­nia, pod­czas któ­re­go każ­dy z nas miał oka­zję żeby się przed­sta­wić i powie­dzieć coś o sobie.

Następnie w rytm muzy­ki zaczę­li­śmy tań­czyć bel­gij­ke i tanecz­nym kro­kiem zmie­rza­li­śmy na kolację.

Po kola­cji nasi wspa­nia­li har­ce­rze przy­go­to­wa­li dla nas grę tere­no­wą, pod­czas któ­rej mogli­śmy lepiej się poznać. Harcerze nie oszczę­dzi­li nam bło­ta. 🤣 Była masa ruchu, śmie­chu i wspa­nia­łej zabawy.

Metą w naszej grze tur­niej był kościół, w któ­rym odby­ło się nabo­żeń­stwo oraz uwiel­bie­nie roz­po­czy­na­ją­ce nasze KDM.