Kasperiańskie Dni Młodych 2022

Kasperiańskie Dni Młodych 2022

  Zapraszamy na XIV Kasperiańskie Dni Młodych, p.t: „Tam gdzie, trze­ba”. Odbędą się w dniach 18–21 sierp­nia 2022 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. W pro­gra­mie: kon­cer­ty teatr spo­tka­nia z nie­zwy­kły­mi ludź­mi wolon­ta­riat misje warsz­ta­ty modli­twa zabawa 

Dzień drugi — KDM 2021

Dzień drugi — KDM 2021

Rozpoczęliśmy wyjąt­ko­wą modli­twą, pro­wa­dzo­ną przez s. Tatianę, w któ­rej uświa­do­mi­li­śmy sobie, że to Bóg doko­nu­je wzro­stu dobra w nas, nawet gdy my sami sobie tego nie uświa­da­mia­my. Kolejny punkt to zaję­cia spor­to­we, a tak­że kon­fe­ren­cja ks. Damiana Siwickiego CPPS o miło­ści, któ­ra nie jest… 

Dzień pierwszy — KDM 2021

Dzień pierwszy — KDM 2021

The final count­down i… XIII Kasperiańskie Dni Młodych sta­ły się fak­tem! W roz­sta­wio­nym przed sank­tu­arium namio­cie moż­na zoba­czyć wie­le nowych twa­rzy, cho­ciaż i wytrwa­łych wete­ra­nów też nie bra­ku­je. Na roz­po­czę­cie wybrzmiał Hymn KDM (jak dobrze było usły­szeć go zno­wu!). Później przy­szedł czas… 

Program Kasperiańskich Dni Młodych 2021

Czwartek 19.08 18.00 Modlitwa na roz­po­czę­cie 18.15 Zabawa zapo­znaw­cza 19.15 Konferencja wstęp­na 20.00 Zakończenie dla osób docho­dzą­cych 20.30 (dla chęt­nych) Adoracja Piątek 20.08 8.30 Modlitwa poran­na 8.50 Śniadanie 10.00 Troszeczkę spor­tu 10.45 Konferencja i pra­ca w gru­pach 12.00 Msza Święta 13.00 Obiad… 

XIII Kasperiańskie Dni Młodych 2021

XIII Kasperiańskie Dni Młodych 2021

Zapraszamy na XIII Kasperiańskie Dni Młodych (w realu), któ­re odbę­dą się w dniach 19–22 sierp­nia 2021 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Tematem dni będą sło­wa św. Kaspra del Bufalo: „Miłość nie jest leni­wa, ponie­waż jest ogniem, któ­ry nigdy nie jest nieruchomy”.… 

Ministrancka Wytwórnia Muzyczna

Ministrancka Wytwórnia Muzyczna

MWM, czy­li Ministrancka Wytwórnia Muzyczna zade­biu­to­wa­ła w 2019 roku paro­dią „Ona by tak chcia­ła słu­żyć ze mną”.  MWM two­rzy Romek Bodzioch, Mateusz Wyszogrodzki, Kacper Gieroń, Patryk Paszko, Sebastian Wróbel i Adrian Fiszer, któ­rzy są praw­dzi­wy­mi mini­stran­ta­mi, a nie tam żad­ny­mi pod­ra­biań­ca­mi. MWM to grupa… 

Opowieść o Jonaszu — Krakowski Teatr Biblijny — na KDMach 2020!

Opowieść o Jonaszu — Krakowski Teatr Biblijny — na KDMach 2020!

Opowieść o Jonaszu” to przed­sta­wie­nie zre­ali­zo­wa­ne w kon­wen­cji kome­dio­wej. Barwny, biblij­ny tekst został przez auto­ra spek­ta­klu potrak­to­wa­ny jako oka­zja do snu­cia teatral­nej opo­wie­ści peł­nej wyra­zi­stych, zabaw­nych posta­ci (wciąż prze­bie­ra­ją­cych się w nowy kostium – gra wszak tyl­ko dwóch akto­rów) i nie­ocze­ki­wa­nych zwro­tów akcji. W spektaklu…