O nas

Temperament mło­dych serc i głę­bia ducho­wo­ści Krwi Chrystusa — z tego nie­ty­po­we­go połą­cze­nia powsta­ły Kasperiańskie Dni Młodych.

Spotkanie w Częstochowie wypeł­nio­ne jest zarów­no zaba­wą, warsz­ta­ta­mi, inte­gra­cją, jak też sku­pie­niem pod­czas modli­twy czy konferencji.

KDM to spo­tka­nie ludzi mło­dych (16–30 lat)

Dlaczego wła­ści­wie „Kasperiańskie”?

Nazwa spo­tka­nia pocho­dzi od imie­nia patro­na Dni, a jed­no­cze­śnie zało­ży­cie­la Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa — św. Kaspra del Bufalo. To wła­śnie ta postać jest dla nas inspi­ra­cją do działania.


Szybkie info o KDM

TEMAT

(Od)nowa”

MIEJSCE

Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

TERMIN

25 — 28 lip­ca 2024 r.

REJESTRACJA

Zapisz się onli­ne na spo­tka­nie młodych

ORGANIZATOR

Misjonarze Krwi Chrystusa wraz z gru­pą młodzieżową

KONTAKT

W razie jakich­kol­wiek pytań, nie­ja­sno­ści czy suge­stii zachę­ca­my do kon­tak­tu mailo­we­go lub telefonicznego


Główne punkty programu (kliknij...)

Muzyka i dobra zabawa.

Jeden beat i jed­no serce.

Niech to nas połączy

Odkryj swój nowy talent.

Zmierz się z wyzwaniem.

Ucz się przez zabawę

Na dobry początek.

Na wie­czór bez końca.

Przyjdź, zapal się i Ty.

Czas ciszy.

Czas Boga.

Wypełnij sie­bie miło­ścią Boga.

Spoko luz.

Ksiądz czy Siostra

Poznaj ludzi i bądź razem z nami.


XVI Kasperiańskie Dni Młodych 2024

W tym roku dni mło­dych będą w lip­cu.

W programie:

  • W pro­gra­mie m. in.
  • spo­tka­nia z róż­ny­mi gość­mi (szcze­gó­ły wkrótce)
  • gry i zabawy
  • modli­twa
  • spo­tka­nie z misjami
  • moż­li­wość odda­nia krwi
  • inne

Koszta udziału

  • zakwa­te­ro­wa­nie we wła­snych namio­tach — 100 zł (przy zgło­sze­niu się — do koń­ca czerw­ca 80 zł)
  • lub noc­leg w poko­jach wie­lo­oso­bo­wych w Domu Rekolekcyjnym  — 200 zł (przy zgło­sze­niu się — do koń­ca czerw­ca 180 zł)

Zaproszeni Goście

Teatr-Ubogich_Wysoki-Zamek_01

Teatr Ubogich z Wysokiego Zamku

Klub Wysoki Zamek jest to też sie­dzi­ba Teatru Ubogich, któ­re­go akto­ra­mi są oso­by uza­leż­nio­ne, bez­dom­ne oraz wolontariusze.

To nie byle jaka ama­tor­ska ini­cja­ty­wa – mają na swo­im kon­cie występ w Teatrze Śląskim, nagro­dę Przeglądu Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna KURTYNA, każ­de­go roku zespół przy­go­to­wu­je pro­gram arty­stycz­ny na Światowy Dzień Ubogich w Katowicach.

Więcej...
Michał "Pax"

Michał „Pax” Bukowski

Prowadzący i repor­ter w Studio Raban, raper, lider zespo­łu Muode Koty, kon­fe­ran­sjer, reży­ser i wydaw­ca, a pry­wat­nie mąż i tata. Choć ma za sobą burz­li­wą mło­dość, peł­ną uza­leż­nień i pro­ble­mów, Bóg się u nie­go upomniał...

Więcej...
Ks. Rafał

Ks. Rafał Główczyński

Ksiądz z osie­dla — Ks. Rafał Główczyński, sal­wa­to­ria­nin wycho­wa­ny na war­szaw­skim osie­dlu, czy­li fest chło­pak. Opiekuje się gru­pą mło­dzie­żo­wą, uczy w szko­le. Na sze­ro­ką ska­lę dzia­ła w Internecie: na Tik Toku, Facebooku i Instagramie...

Więcej...
Magdalena Pietrasiak

Magdalena Pietrasiak

Jej misją jest towa­rzy­sze­nie ludziom, któ­rzy chcą odkryć kim są, poczuć swo­ją war­tość i odna­leźć swo­je miej­sce w życiu.

Pracuje z oso­ba­mi, któ­re chcą poznać i roz­wi­jać swo­je talenty.


Doradca życia rodzin­ne­go i Certyfikowana Trenerka Talentów...

Więcej...

Przeszukaj ostatnie wpisy