Rekolekcje zimowe dla młodych

Rekolekcje zimowe dla młodych

Rekolekcje dla mło­dych „Jestem tym kim jestem przed Bogiem” Kościelisko 23–27.01.2023 — 380 zł Ożarów Mazowiecki 23–26.02.2023 — 240 zł Wiek uczest­ni­ków: 14;30 lat W pro­gra­mie: prze­by­wa­nie z Bogiem, ze sobą samym, z dru­gim czło­wie­kiem i natu­rą Prowadzą: Misjonarze Krwi Chrystusa tel. 511 577 610

Korona Gór Polski z Misjonarzami Krwi Chrystusa

Korona Gór Polski z Misjonarzami Krwi Chrystusa

Dziś zdo­by­li­śmy pierw­szy z 28 szczy­tów w ramach „Korona Gór Polski z Misjonarzami Krwi Chrystusa”. Było to doświad­cze­nie nie­po­wta­rzal­ne i zja­wi­sko­we. W cią­gu 12 godzin prze­je­cha­li­śmy tra­sę z Częstochowy do Czernichowa i stam­tąd uro­kli­wym szla­kiem ruszy­li­śmy na naj­wyż­szy szczyt Beskidu Małego: Czupel 933 m.n.p.m. Po dro­dze był… 

Światowy dzień osób bezdomnych

Światowy dzień osób bezdomnych

Dziś obcho­dzi­li­śmy świa­to­wy dzień osób bez­dom­nych. Od rana przy­go­to­wa­li­śmy sto­ły i ław­ki na nie­dziel­ny posi­łek na Częstochowskim Bałtyku, a wie­czo­rem gra­li­śmy sztu­kę „Ten dzi­wak Kasper” w domu osób bez­dom­nych w Lubojence. Na koniec oka­za­ło się, że to może my dosta­li­śmy naj­wię­cej. Zapraszamy do wolontariatu… 

Przedstawienie „Ten dziwak Kasper”

Przedstawienie „Ten dziwak Kasper”

Kasperiańskie Dni Młodych zawsze dużą wagę przy­wią­zy­wa­ły do pro­mo­wa­nia sztu­ki i kul­tu­ry. Cieszymy się, że i w tym roku uda­ło się przed­sta­wić na deskach naszej sce­ny sztu­kę Piotra Żabczyńskiego „Ten dzi­wak Kasper”. Udało się odkryć kil­ka nowych talen­tów aktor­skich, co mamy nadzieję,… 

Kaspergedon — po raz pierwszy

Kaspergedon — po raz pierwszy

Kasperiańskie Dni Młodych, od pierw­sze­go spo­tka­nia, któ­re odby­ło się w 2008 roku, chcą się roz­wi­jać i wsłu­chi­wać w potrze­by cza­su dba­jąc o wzrost ducho­wy i fizycz­ny uczest­ni­ków.. W tym roku byli­śmy świad­ka­mi debiu­tu Kaspergedonu. Ten mor­der­czy bieg z prze­szko­da­mi w przy­szłym roku zapo­wia­da się jesz­cze cie­ka­wiej. Szykujcie buty… 

Czwarty dzień XIV KDMów

Czwarty dzień XIV KDMów

Czwarty dzień XIV Kasperiańskich Dni Młodych. Czyli teraz już z gór­ki? Nieee, nic z tych rze­czy, to nie u nas. Dzień roz­po­czę­li­śmy naj­wła­ści­wiej, czy­li od jutrz­ni. Później obej­rze­li­śmy pre­zen­ta­cję z Gwatemali i Peru. Ks. Damian Siwicki CPPS opo­wie­dział nam o realiach życia w tych kra­jach — tak…