V Kasperiańskie Dni Młodych

BĘSIU

Łukasz Bęś lub jak kto woli „Bęsiu”, jako czter­na­sto­letni chło­pak „zbun­to­wał się”. Jak sam opo­wiada, zaczął spo­ty­kać się z kum­plami star­szymi od sie­bie, brać nar­ko­tyki, kraść. Dziś Łukasz jest zna­nym rape­rem z Jeleniej Góry. Od sze­ściu lat zaj­muje się muzybesiuką. W tym roku wyda­je swój trze­ci album pt. „Przebudzenie”. Premiera jego pierw­szego tele­dy­sku pro­mu­ją­cego pły­tę odby­ła się 29 kwiet­nia w tele­wi­zji TVP 1 („Między zie­mią a nie­bem”). Współpracuje z rape­rami z całe­go świa­ta. Ma na swo­im kon­cie wie­le kon­cer­tów w Polsce i za gra­nicą. http://www.teksciory.pl/besiu

 

ZESPÓŁ „POROZUMIENIE”

porozumienie2

Skład (od „ryt­mów” żywy, zmienny):

Łukasz Jaszczuk „Luk’n” – gita­ry, śpiew; Grzesiek Aleksandrowicz „Aleks” – śpiew; Grzesiek Markowski „Defekt” – gita­ra; Piotrek Nurzyński – bas; Krzysiek Dąbrowski „Denwer” – per­ku­sja; Paweł Chojnacki „ChoYo” – per­ku­sja; Gwidon Wydrzyński – djem­be; Wawrzek Jaszczuk „Zybi” – djem­be Spotkanie woka­li­sty Aleksa i gita­rzy­sty Luka w 2001 roku zro­dziło zespół Bene*Regesz. Ta histo­ria skoń­czyła się po jed­nym roku wspól­nego gra­nia... Wiedzieli jed­nak, cze­go chcą naj­bar­dziej – grać modli­twę do JEZUSA – to z powro­tem ich połą­czyło i to spo­wo­do­wało, że się poro­zu­mieli – nie mogła więc poja­wić się w nowym pro­jek­cie żad­na inna nazwa, jak tyl­ko POROZUMIENIE... http://adonai.pl/muzyka/?id=5

MARCIN JAKIMOWICZ

jakimowicz

Redaktor „Gościa Nie­dziel­nego”, pisarz, absol­went pra­wa. Jego naj­bar­dziej zna­ną książ­ką są „Radykalni”. To best­sel­ler wydaw­ni­czy. Kilkadziesiąt tysię­cy ludzi w Polsce prze­czy­tało już o nie­ocze­ki­wa­nych nawró­ce­niach na kato­li­cyzm zna­nych muzy­ków pol­skiej nie­za­leż­nej sce­ny roc­ko­wej. Je

go kolej­ne książ­ki to: „Dziennik pisa­ny mocą”, „Dno. Dziennik pisa­ny nie­mocą”, „Drugie dno, czy­li Muzyka i świą­teczny nastrój”. http://pl.wikipedia.org

 

MAGDA NIEBUDEK

niebudek

Grafik/projektant w redak­cji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, absol­wentka arte­te­ra­pii, z pasji foto­graf. Warsztat foto­gra­ficzny, któ­ry popro­wa­dzi, skie­ro­wany jest do osób chcą­cych pogłę­bić wie­dzę i roz­wi­nąć umie­jęt­no­ści z dzie­dziny fotografii.

 

IV Kasperiańskie Dni Młodych

DAREK „MALEO” MALEJONEK

Kompozytor, woka­li­sta i gita­rzy­sta, czło­nek zespo­łów: Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Houk, 2 Tm²,3 oraz Arka Noego. Założyciel i lider Maleo Reggae Rockers. Członek Akademii Fonograficznej. Solowa pły­ta „Maleo” pt. „ZaZuZi” uka­zała się w lutym 1998 roku. Album wypeł­nia muzy­ka reg­gae z ele­men­tami folk­loru. Płyta spo­tkała się z bar­dzo przy­chyl­nymi opi­niami pra­sy muzycz­nej, cze­go efek­tem było powo­ła­nie do życia gru­py MALEO REGGAE ROCKERS. Zespół zagrał ponad trzy­sta kon­cer­tów w całej Polsce (m.in. na Przystanku Woodstock). Jako pierw­szy zespół reg­gae w Polsce MRR brał udział w tra­sie kon­cer­to­wej Lata z Radiem. Uczestniczył rów­nież w kon­cer­tach upa­mięt­nia­ją­cych Powstanie Warszawskie: „Pamiętamy 44– Gajcy”, „Warszawskie Dzieci” oraz w kon­cer­tach poświę­co­nych wal­ce o demo­kra­cję na Białorusi – „Solidarni z Białorusią”.

BOGDAN KULIK

Organizator warsz­ta­tów i szko­leń z zakre­su roz­woju umie­jęt­no­ści inter­per­so­nal­nych oraz warsz­ta­tów ryt­miczno – bęb­niar­skich. Gry na bęb­nach uczył się od same­go mistrza – Jerzego „Słomy” Słomińskiego. Właściciel szcze­ciń­skiej fir­my Centrum Rozwoju Umiejętności. Współpracuje z ośrod­kami kul­tu­ralno – edu­ka­cyj­nymi, mię­dzy inny­mi z Pałacem Młodzieży w Szczecinie, z Klubem Dąb i szko­łami tańca.

KS. RAFAŁ JAROSIEWICZ

Ks. Rafał Jarosiewicz ukoń­czył Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach, spe­cja­li­zu­jąc się w tema­tyce ewan­ge­li­za­cji, a następ­nie stu­dia dok­to­ranc­kie na wydzia­le ducho­wo­ści UKSW w Warszawie. Jest auto­rem książ­ki „Ewangelizacja bez gra­nic”, „Miłość cho­dzi po Woodstocku” (wyda­nej tak­że na CD), wydaw­cą i aran­że­rem wie­lu płyt CD z autor­skimi pio­sen­kami i muzy­ką oraz innych. Jest dyrek­to­rem Szkoły Nowej Ewangelizacji w die­ce­zji kosza­liń­sko-koło­brze­skiej, zna­nym ze sta­łej współ­pracy z hip-hopo­wy­mi zespo­łami Full Power Spirit i Stworzeni do Walki S.D.W. z ini­cja­tywą Przystanek Jezus. Dał począ­tek por­ta­lom ewan­ge­li­za­cyj­nym: www.pozytywnego.pl oraz www.smsznieba.pl (zna­nemu z akcji „SMS z nie­ba”). Prowadzi dzie­siątki reko­lek­cji i kur­sów ewan­ge­li­za­cyj­nych w Polsce i za granicą.

JACEK TELER

III Kasperiańskie Dni Młodych

JACEK TELER

Alpinista z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w górach wyso­kich, mają­cy na swym kon­cie m.in. eks­tre­mal­nie trud­ne wej­ścia w alpej­skim sty­lu w górach Azji Centralnej oraz licz­ne inne wyprawy.

Jest auto­rem pierw­szych pol­skich wejść na szczy­ty w górach Ałtaju, Tien-Szanu oraz wędró­wek i włó­częg po dzie­wi­czych rejo­nach Syberii i Azji Centralnej. Wspinał się w Azji, Ameryce Południowej i Afryce. Lider prze­szło 20 wypraw wyso­ko­gór­skich, uczest­nik i kie­row­nik licz­nych akcji ratun­ko­wych w górach Azji. Dotychczas naj­wy­bit­niej­szym osią­gnię­ciem gór­skim jest udział w „Polskiej Zimowej Wyprawie na K2 2002/2003” oraz zdo­by­cie Piku Pabiedy (2004) ucho­dzą­ce­go za naj­trud­niej­szy sied­mio­ty­sięcz­nik świa­ta — uho­no­ro­wa­ne wyróż­nie­niem Polskiego Związku Alpinizmu oraz nomi­na­cją do „Kolosów 2005”. Publikuje w pismach o tema­ty­ce gór­skiej i podróżniczej.

Jako filo­zof zwią­za­ny jest z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie. Był tera­peu­tą w ośrod­kach dla bez­dom­nych i uza­leż­nio­nych, m.in. współ­za­ło­ży­cie­lem czę­sto­chow­skie­go przytuliska.

LOVE STORY

Zespół Love Story to wymysł muzycz­ny pomy­śla­ny przez wiel­kie W. Serio. Z wie­lu wzglę­dów obiek­tyw­nie nie­po­wta­rzal­ny. Dzięki auten­tycz­no­ści prze­ka­zu nie­pod­wa­żal­ny. Początki jego „graj­no­ści” umiej­sca­wia się gdzieś w oko­li­cach lip­ca 2006 roku, kie­dy to w cie­pły wie­czór na reko­lek­cjach dla muzy­ków Strefa Chwały w Gródku n/Dunajcem Magda zro­zu­mia­ła, że Bóg ofe­ru­je jej pięk­ną i wiel­ce sza­lo­ną przy­go­dę. Szybko wysła­ła mes­sa­ge do swo­je­go rodzeń­stwa i zna­jo­mych i tak w lutym 2007 roku, w oko­li­cach Walentynek, roz­brzmiał pierw­szy kon­cert for­ma­cji Love Story. (...) Już wte­dy Love Story zwia­sto­wa­ło coś nowe­go. Parę mie­się­cy póź­niej kon­cert prze­ro­dził się w pły­tę pod pro­stym a tre­ści­wym tytu­łem: Love Story: Live, będą­cą zapi­sem świa­dec­twa mło­dych ludzi na temat tego, co ofi­cjal­nie nazy­wa­my pocią­giem do czy­sto­ści przed­mał­żeń­skiej. (...) W koń­cu uka­za­ła się debiu­tanc­ka pły­ta zespo­łu pt. Talitha kum. Już kil­ka dni po wpusz­cze­niu krąż­ka w obieg, został on okrzyk­nię­ty Debiutem Roku przez Listę Przebojów „Muzyczne Dary” Darka Ciszewskiego i Janusza „Yaniny” Iwańskiego.

 „Jeszcze raz spraw­dza się zasa­da, że dobre tek­sty, prze­waż­nie suge­ru­ją nie­kon­wen­cjo­nal­ną  muzy­kę. Siłą Love Story jest LOVE przez wiel­kie L. Zakochali się w Bogu, bo Bóg naj­pierw zako­chał się w nich. Zakochali się w tym, co pięk­ne, szla­chet­ne i czy­ste. Absolutnie nie pły­ną z prą­dem. Są wyra­zi­ści i orygi­nal­ni.
Życzę zespo­ło­wi, aby pie­lę­gno­wał przy­jaźń i żył prze­ba­cze­niem. Aby prze­trwał kry­zy­sy, któ­re nie­uchron­nie przy­cho­dzą. Przechodząc je po Bożemu, jeste­śmy po sto­kroć silniejsi.
Życzę, aby Chrystus był Waszą siłą. Abyście umie­li w Nim zna­leźć źró­dło mocy do obro­ny tych war­to­ści, o któ­rych  śpie­wa­cie i gracie.”

Robert Cudzich, mąż, ojciec, gita­rzy­sta jazzowy,
współ­twór­ca Strefy Chwały,
jeden z fila­rów zespo­łu New Life M.

II Kasperiańskie Dni Młodych

MIREK „KOLA” KOLCZYK z zespołem Royal Rap

Mirek „Kola” Kolczyk, były diler nar­ko­ty­ków, w spo­sób jasny i bar­dzo moc­ny opo­wia­da o swo­im trud­nym życiu. W tek­stach pio­se­nek moż­na odna­leźć pro­ste sło­wa, za któ­ry­mi kry­je się nawró­ce­nie pio­sen­ka­rza, oso­bi­ste doświad­cze­nia z prze­mo­cą, nar­ko­ty­ka­mi, alko­ho­lem, por­no­gra­fią, papie­ro­sa­mi. Barwna histo­ria jego życia roz­po­czę­ła się w dru­giej kla­sie szko­ły pod­sta­wo­wej, kie­dy zapa­lił pierw­sze­go papie­ro­sa, a póź­niej wszyst­ko poto­czy­ło się bar­dzo szyb­ko. Podczas któ­re­goś kolej­ne­go wła­ma­nia „wpadł”, po wyj­ściu z wię­zie­nia prze­stał kraść, ale zaczął han­dlo­wać mari­hu­aną i haszyszem.

Pewnego razu był sam u mamy, brał prysz­nic i myślał o swo­im życiu. Widział sie­bie inny­mi oczy­ma — jak­by z góry. Patrzył na swo­je mar­ne życie i w koń­cu zdjął maskę z twa­rzy. Tym razem nie mówił, że będzie dobrze. Nie miał już siły nic uda­wać, upadł na kola­na i zaczął szlo­chać. To nie był płacz, to było wycie. Zaczął wołać do Boga, aby zmie­nił jego życie. Wołał: „Boże, pomóż mi żyć, bo ja sam nie potra­fię.” I Bóg wysłu­chał go — „Kola” zmie­nił swo­je życie, zaczął ewan­ge­li­zo­wać ludzi. Teraz wie, że chce mówić o tym, co zro­bił dla nie­go Bóg. „Kola” stał się nowym, sil­nym człowiekiem.

ROYAL RAP powstał w roku 2008 z ini­cja­ty­wy dwóch rape­rów: Mirka “Koli” Kolczyka i Jerzego “Yuro” Pieniążka, w 2010 dołą­czył Kamil „dj EL” Sołdacki. Charakter kape­li to kla­sycz­ne rapo­we bity, crunk, soul, funk, trip hop.

Royal Rap to coś wię­cej niż muzy­ka. To gru­pa ludzi cechu­ją­cych się poko­jem i rado­ścią. W życiu spo­tka­li się z miło­ścią, któ­ra uwal­nia od stra­chu, bez­na­dziei i poczu­cia odrzu­ce­nia. W ich tek­stach usły­szysz prze­sła­nie, któ­re może wyzwo­lić czło­wie­ka i na sta­łe zmie­nić jego życie. Podczas spo­tka­nia z nimi, ludzie nie­jed­no­krot­nie doświad­cza­li uwol­nie­nia z nało­gów i depresji.

Płyta „Duchowa Rewolucja” to efekt wie­lo­mie­sięcz­nej pra­cy w stu­dio. Materiał został w cało­ści zaaran­żo­wa­ny, zre­ali­zo­wa­ny i zmi­xo­wa­ny przez Jerzego „Yura” Pieniążka. Mastering mate­ria­łu powie­rzo­ny został Grzegorzowi Piwkowskiemu z pra­cow­ni maste­rin­go­wej High End Audio.

Co tak napraw­dę jest ich tajem­ni­cą? Aby tego doświad­czyć, trze­ba prze­żyć to same­mu... Sprawdź pro­fil Rayal Rap na MySpace

DAGMARA

Terapeutka zaję­cio­wa i instruk­tor tera­pii uza­leż­nień. Posiada boga­te doświad­cze­nie pra­cy z mło­dzie­żą. Autorka auto­bio­gra­ficz­nej książ­ki  pt. „W stro­nę życia”. To praw­dzi­wa, choć nie­wia­ry­god­na histo­ria. Kobieta uka­zu­je w niej swo­je pie­kło uza­leż­nie­nia: brak nadziei, zerwa­ne rela­cje z bli­ski­mi, poszu­ki­wa­nie wła­snej toż­sa­mo­ści i miłości.

 

TEATR „A”

Zawodowy, offo­wy teatr reli­gij­ny. Działając od 1997 r. w swo­im dorob­ku ma 17 autor­skich pre­mier, m.in. musi­ca­le, spek­ta­kle muzycz­ne, para­ka­ba­ret biblij­ny, kome­dię ange­lo­lo­gicz­ną, for­my ora­to­ryj­ne, per­for­man­ce, mora­li­tet oraz wido­wi­ska uliczne.

Teatr „A” sta­ra się łączyć popu­lar­ny język teatru muzycz­ne­go z doświad­cze­nia­mi euro­pej­skiej awan­gar­dy teatral­nej, się­ga do pol­skiej kul­tu­ry ludo­wej, łączy autor­skie tek­sty z tek­sta­mi biblij­ny­mi lub sta­ro­pol­ski­mi, czer­pie obfi­cie z dorob­ku lite­rac­kie­go innych kul­tur, inspi­ru­je się muzy­ką i cho­re­ogra­fią tań­ców ludowych.

Przedstawienie „JONASZ” to opo­wieść o czło­wie­ku, któ­ry pró­bo­wał prze­chy­trzyć Pana Boga. Opowieść o Bogu, któ­ry tro­skli­wie szu­ka czło­wie­ka i „pisze pro­sto” na kośla­wych ludz­kich wyborach.

I Kasperiańskie Dni Młodych

VIOLETTA BRZEZIŃSKA

Szerszej publicz­no­ści po raz pierw­szy zapre­zen­to­wa­ła się w tele­wi­zyj­nym pro­gra­mie „Szansa na suk­ces”, któ­ry zwy­cię­ży­ła bra­wu­ro­wo wyko­nu­jąc pio­sen­kę z reper­tu­aru Alicji Majewskiej pt.: „Jeszcze się tam żagiel bie­li”. Jako lau­re­at­ka „Szansy na suk­ces” wystą­pi­ła w kon­cer­cie „Debiuty” na KFPP w Opolu w 1995 roku, gdzie otrzy­ma­ła nagro­dę głów­ną im. Anny Jantar. Dołączyła do gro­na arty­stów wystę­pu­ją­cych w słyn­nym musi­ca­lu „Metro”, w któ­rym gra­ła jed­ną z głów­nych ról. W „Metrze” nie tyl­ko śpie­wa­ła, ale rów­nież musia­ła opa­no­wać skom­pli­ko­wa­ną cho­re­ogra­fię (ste­po­wa­nie, taniec jaz­zo­wy, modern, kla­sycz­ny). Dla mło­dziut­kiej 19-let­niej dziew­czy­ny był to naj­lep­szy i naj­bar­dziej wszech­stron­ny warsz­tat pra­cy sce­nicz­nej, jaki moż­na było sobie wyma­rzyć. Z teatrem BUFFO współ­pra­co­wa­ła 6 lat, wystę­pu­jąc na naj­więk­szych sce­nach, halach kon­cer­to­wych, spor­to­wych w całym kra­ju, a tak­że we Francji. W 2001 roku otrzy­ma­ła I nagro­dę dla naj­lep­szej woka­list­ki na Festiwalu Młodych Talentów w Rawie Mazowieckiej, gdzie wystę­po­wa­ła z zespo­łem STAWY JANA z Łodzi; w tym samym roku otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie na II Przeglądzie Jazzowym w Łodzi wystę­pu­jąc z zespo­łem TDI. W roku 2000 zosta­ła solist­ką zespo­łu SARUEL, z któ­rym nagra­ła kil­ka płyt, zarów­no stu­dyj­nych jak i live, kon­cer­to­wa­ła w róż­nych mia­stach Polski, a tak­że dwu­krot­nie w Italii. Współpracowała ponad­to z zespo­łem 40 i 30/70. Gościnnie wystę­pu­je z rodzi­ną Pospieszalskich w kon­cer­tach kolę­do­wych. Gościnnie zaśpie­wa­ła z popu­lar­nym bry­tyj­skim arty­stą Chrisem de Burgh, ponad­to z Januszem Bigdą, Krzysztofem Krawczykiem, Krzesimirem Dębskim, Piotrem Rubikiem, Mariuszem Czajką, Magdą Anioł, a tak­że z zespo­ła­mi: Full Power Spirit, Triquetrą, chó­rem Voce Angeli, TGD, De Mono.

FILIPSCY — zespół rodzinny

Swoją muzy­kę nazy­wa­ją chrze­ści­jań­ską, ale przy­zna­ją, że jest na tyle uni­wer­sal­na, by grać ją w mło­dzie­żo­wych klu­bach. Zespół począt­ko­wo grał na imie­ni­nach w gro­nie naj­bliż­szych. Po pew­nym cza­sie przy­go­to­wa­li pierw­szą pły­tę — „Spacer z Jezusem”. O dzi­wo, zosta­ła skla­sy­fi­ko­wa­na w roku 2008 w pierw­szej dzie­siąt­ce albu­mów reli­gij­nych Listy Przebojów Marka Niedźwieckiego. Piosenka z tej pły­ty zosta­ła też Piosenką Roku roz­gło­śni Radia Maryja, co było dla nich miłym zasko­cze­niem. Ich pio­sen­ki są inspi­ro­wa­ne poszu­ki­wa­niem wia­ry. Chcą odkry­wać Boga wciąż na nowo, dla­te­go tek­sty odgry­wa­ją u nas bar­dzo waż­ną rolę. W Wydawnictwie Pomoc uka­za­ły się dwie pły­ty tego zespo­łu: „Spacer z Jezusem” i „Wierz tyl­ko...