Kasperiańskie Dni Młodych są owo­cem zaan­ga­żo­wa­nia wie­lu osób, któ­re wyko­rzy­stu­ją swój czas i zdol­no­ści na przy­go­to­wa­nie spo­tka­nia. Czasem jed­nak nasz wysi­łek i pomy­sło­wość nie wystar­cza­ją. Organizacja takie­go przed­się­wzię­cia wyma­ga bowiem nie tyl­ko dobrych chę­ci, ale też nakła­dów finan­so­wych. Będziemy wdzięcz­ni, jeśli zechcesz pomóc nam w prze­sko­cze­niu tej bariery.

Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42–221 Częstochowa
dopi­sek: Kasperiańskie Dni Młodych
kon­to: 85 1240 1213 1111 0010 5420 6648

Dziękujemy!