VI Kasperiańskie Dni Młodych — galeria

W dniach 21–24 sierp­nia 2014 r. mia­ły miej­sce VI Kasperiańskie Dni Młodych. Tegoroczne dni mło­dych odby­ły się pod hasłem: „Braterstwo Krwi”.

Zapraszamy do podzie­le­nia się swo­imi wra­że­nia­mi, czy doświad­cze­niem Boga pod­czas dni młodych.

Można do uczy­nić poprzez poniż­szy formularz:

* (pola wyma­ga­ne)

Poniżej nie­wiel­ka cześć z wszyst­kich zdjęć zro­bio­nych na KDM. Szczególne podzię­ko­wa­nia nale­żą się auto­rom zdjęć: Beacie Ciubak, Dawidowi Radomskiemu i Uli Murzyńskiej. Jeżeli posia­dasz jakieś cie­ka­we zdję­cia to pro­szę podziel się z nami... 🙂

A i jesz­cze jed­no... Nie zapo­mnij nas polu­bić na Facebooku! Możesz użyć tak­że powyż­szych przy­ci­sków aby udo­stęp­nić tą gale­rię innym. Każde zdję­cie moż­na sko­men­to­wać osob­no — wystar­czy na nie kliknąć. 🙂

Zapraszamy do dołą­cze­nia się do gru­py na Facebooku — Wspólnota Młodych Kaspersi, tam będzie nam łatwiej wymie­niać infor­ma­cje, zdję­cia oraz pod­trzy­my­wać wza­jem­nie kon­tak­ty ze sobą.