Frascati 2015

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Spotkaniu Młodych we Frascati (Włochy)

29 grud­nia 2014 – 6 stycz­nia 2015

Świętowanie dwu­stu lat Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa – spo­tka­nie dla mło­dych zwią­za­nych z Rodziną Krwi Chrystusa

 

Program:

29.12.2014 – przy­by­cie do Rzymu

30.12.2014 – wizy­ta w San Felice di Giano w Umbrii, koleb­ce Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Powrót do Rzymu, po dro­dze zwie­dza­nie Asyżu

31.12.2014 – zwie­dza­nie miejsc w Rzymie zwią­za­nych ze św. Kasprem, Bazyliki św. Piotra i Muzeów Watykańskich. Audiencja u papie­ża (o ile będzie to możliwe)

01.01.2015 – pobyt w Albano – muzeum św. Kaspra

02.01.2015 – wyjazd do Sonnino (gdzie św. Kasper posłu­gi­wał wśród ban­dy­tów) oraz Acuto – miej­sca zało­że­nia Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa

3–6.01.2015 – spo­tka­nie we Frascati — ”On chciał mieć tysiąc języków”

 

Spotkanie koń­czy się obia­dem 6 stycz­nia 2015.

Koszt wyjaz­du: 1600zł
Cena zawie­ra: kosz­ty prze­jaz­du, noc­le­gi, posiłki.
Nie zawie­ra kosz­tów bile­tów na komu­ni­ka­cję miej­ską po Rzymie oraz bile­tu wstę­pu do Muzeów Watykańskich.
Spotkanie prze­zna­czo­ne jest dla osób w wie­ku 16–30 lat.

Więcej infor­ma­cji i zgłoszenia:
ks. Damian Siwicki CPPS, tel. 507977318, mail: bratrewelka@tlen.pl
ks. Łukasz Tarnowski CPPS, tel. 88937662, mail: lukasz@odkupieni.pl