PSM Ożarów 2014 — galeria ze spotkania młodych

Kochani, Pokasperiańskie Spotkanie Młodych w Ożarowie za nami. Dzięki Wam za ten bar­dzo owoc­ny i fan­ta­styczny czas! Pięknie było się z Wami spo­tkać, z nie­któ­rymi pierw­szy raz, z inny­mi już nie wie­my któ­ry nawet. Dla tych, któ­rzy nie mogli doje­chać, prze­sy­łamy moc wspo­mnień w posta­ci zdjęć ze spo­tka­nia w Ożarowie Mazowieckim.