PSM w Ożarowie za nami

Kochani, Pokasperiańskie Spotkanie Młodych w Ożarowie za nami. Dzięki Wam za ten bar­dzo owoc­ny i fan­ta­stycz­ny czas! Pięknie było się z Wami spo­tkać, z nie­któ­ry­mi pierw­szy raz, z inny­mi już nie wie­my któ­ry nawet. Dla tych, któ­rzy nie mogli doje­chać, prze­sy­ła­my moc pozy­tyw­nej ener­gii ze spo­tka­nia. Było dużo zaba­wy, z kur­cza­kiem i nie tyl­ko, dobra modli­twa i uwiel­bia­nie Boga przez ado­ra­cję (dzię­ki dziew­czy­nom z Łęgajn za jej przy­go­to­wa­nie, Karolinom i Iwonie za gra­nie), nie­sa­mo­wi­ta kon­fe­ren­cja s. Ani Mikołajewicz, za któ­rą wszy­scy jeste­śmy jej wdzięcz­ni, noc­na gra pod kie­run­kiem Piotra Żabczyńskiego, nie­za­po­mnia­ne chwi­le z Misjonarzami Krwi Chrystusa i w koń­cu pra­ca w gru­pach (dzię­ku­je­my Ewelinie, Uli, Gabi i Agacie za jej ani­mo­wa­nie), któ­rą uczest­ni­cy wyko­ny­wa­li z wiel­ką fan­ta­zją i kre­atyw­no­ścią. Dzięki niej zro­dzi­ło się wie­le cie­ka­wych pomy­słów na VI KDM od 21 do 24 sierp­nia 2014 w Częstochowie. O ich reali­za­cji już nie­dłu­go będzie­cie na bie­żą­co infor­mo­wa­ni na naszej stro­nie. Na niej tak­że już wkrót­ce zdję­cia ze spo­tka­nia w Ożarowie Mazowieckim. Pozdrawiamy Was cie­pło bar­dzo i tęsknimy!:)