Aktualności

Zaproszeni Goście — Gabriela i Leszek Jastrzębscy

Zaproszeni Goście — Gabriela i Leszek Jastrzębscy

Z rado­ścią przed­sta­wia­my Wam pierw­szych gości tego­rocz­nych XIV KDM. → Gabriela i Leszek Jastrzębscy – zało­ży­cie­le Fundacji Dom św. Jakuba, miej­sca spo­tkań z ludź­mi, dobre­go ser­ca, spo­ko­ju, poko­ju, miło­ści i nadziei. Służą pomo­cą oso­bom, któ­re dotknę­ła samot­ność, cho­ro­ba, nie­zro­zu­mie­nie ze stro­ny świa­ta czy wykluczenie… 

Dzień drugi — KDM 2021

Dzień drugi — KDM 2021

Rozpoczęliśmy wyjąt­ko­wą modli­twą, pro­wa­dzo­ną przez s. Tatianę, w któ­rej uświa­do­mi­li­śmy sobie, że to Bóg doko­nu­je wzro­stu dobra w nas, nawet gdy my sami sobie tego nie uświa­da­mia­my. Kolejny punkt to zaję­cia spor­to­we, a tak­że kon­fe­ren­cja ks. Damiana Siwickiego CPPS o miło­ści, któ­ra nie jest… 

Dzień pierwszy — KDM 2021

Dzień pierwszy — KDM 2021

The final count­down i… XIII Kasperiańskie Dni Młodych sta­ły się fak­tem! W roz­sta­wio­nym przed sank­tu­arium namio­cie moż­na zoba­czyć wie­le nowych twa­rzy, cho­ciaż i wytrwa­łych wete­ra­nów też nie bra­ku­je. Na roz­po­czę­cie wybrzmiał Hymn KDM (jak dobrze było usły­szeć go zno­wu!). Później przy­szedł czas… 

Program Kasperiańskich Dni Młodych 2021

Czwartek 19.08 18.00 Modlitwa na roz­po­czę­cie 18.15 Zabawa zapo­znaw­cza 19.15 Konferencja wstęp­na 20.00 Zakończenie dla osób docho­dzą­cych 20.30 (dla chęt­nych) Adoracja Piątek 20.08 8.30 Modlitwa poran­na 8.50 Śniadanie 10.00 Troszeczkę spor­tu 10.45 Konferencja i pra­ca w gru­pach 12.00 Msza Święta 13.00 Obiad… 

XIII Kasperiańskie Dni Młodych 2021

XIII Kasperiańskie Dni Młodych 2021

Zapraszamy na XIII Kasperiańskie Dni Młodych (w realu), któ­re odbę­dą się w dniach 19–22 sierp­nia 2021 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Tematem dni będą sło­wa św. Kaspra del Bufalo: „Miłość nie jest leni­wa, ponie­waż jest ogniem, któ­ry nigdy nie jest nieruchomy”.…