ostatnie korekty przed rozpoczeciem

Spotkanie organizacyjne przed KDM 2015

Przygotowania do VII Kasperiańskich Dni Młodych nabie­ra­ją tem­pa! Znamy już coraz wię­cej szcze­gó­łów na temat tego­rocz­nych gości, warsz­ta­tów i prze­bie­gu całe­go spo­tka­nia. W naj­bliż­szych dniach będzie­my Was o tym infor­mo­wać, więc zachę­ca­my do śle­dze­nia naszej stro­ny i pro­fi­lu na fb 🙂

Wszystkich, któ­rzy chcie­li­by włą­czyć się w orga­ni­za­cję KDM 2015, zapra­sza­my 31 maja (w nie­dzie­lę) do Ożarowa Mazowieckiego k. Warszawy. Spotkamy się tam u Misjonarzy Krwi Chrystusa, by omó­wić kwe­stie orga­ni­za­cyj­ne, podzie­lić obo­wiąz­ki i funk­cje, któ­re będzie­my peł­ni­li pod­czas Dni Młodych oraz przy­go­to­wań do nich. Informacje o godzi­nie spo­tka­nia zamie­ści­my wkrótce.

Osoby, któ­re nie mogą przy­je­chać do Ożarowa, a chcia­ły­by zasi­lić sze­re­gi orga­ni­za­to­rów, ser­decz­nie pro­si­my o kon­takt mailowy.

See you 😉

ostatnie korekty przed rozpoczeciem
ostat­nie korek­ty przed rozpoczeciem