Koncert i spotkanie z Tadeuszem Polkowskim

Informacja z ostat­niej chwi­li... Koncert i spo­tka­nie z Tadeuszem Polkowskim (Żołnierze Wyklęci) odbę­dzie się w pią­tek o godz. 19.00 (za zmia­nę przepraszamy).

Bardzo pro­si­my śle­dzić naszą stro­nę KDM, gdyż będzie­my poda­wać jesz­cze róż­ne waż­ne infor­ma­cje. Szczególnie jest to waż­ne dla osób, któ­re docho­dzą z zewnątrz tyl­ko na spo­tka­nia i koncerty.

Zmiany będą zawsze nanie­sio­ne na pro­gram spo­tka­nia mło­dych.