tyle ciekawych rzeczy będzie się działo na dniach młodych

Program VI Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszam do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem spo­tka­nia mło­dych. Można prze­pi­sać go sobie na kart­kę (jak to sio­stra uczy­ni­ła) lub jesz­cze lepiej, prze­ka­zać go dalej.

Zapisz się: Osoby, któ­re pra­gną przy­je­chać pro­si­my aby zgło­si­ły się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny.

tyle ciekawych rzeczy będzie się działo na dniach młodych
tyle cie­ka­wych rze­czy będzie się dzia­ło na dniach młodych

 

21.08.2014 Czwartek

16.00 roz­po­czę­cie, przy­wi­ta­nie uczest­ni­ków, integracja
17.30 Msza Święta, bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chrystusa
18.30 Kolacja
20.00 Spotkanie z gościem Kasperiańskich Dni Młodych
21.00 Koncert i spo­tka­nie Tadek – Tadeusz Polkowski (żoł­nie­rze wyklę­ci) (prze­nie­sio­ne na piątek)
22.00 Gra terenowa

22.08.2014 Piątek

8.30 Śniadanie
9.30 Modlitwa poranna
10.00 Spotkanie z gościem Kasperiańskich Dni Młodych
11.00 Spotkanie w grupach
12.15 Msza Święta
13.15 Obiad
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 Igrzyska Kasperiańskie
17.30 Ogłoszenie wyni­ków i roz­da­nie nagród
18.00 Kolacja
19.00 Koncert i spo­tka­nie Tadek – Tadeusz Polkowski (żoł­nie­rze wyklę­ci) (prze­nie­sio­ne z czwartku)
20.30 Przedstawienie — teatr Piotra Żabczyńskiego
21:00 Nabożeństwo pojednania.

23.08.2014 Sobota

8.30 Śniadanie
9.30 Modlitwa poranna
10.00 Spotkanie z gościem Kasperiańskich Dni Młodych
11.00 Praca w grupach
12.15 Msza Święta
13.15 Obiad
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 Rozwijanie talen­tów (warsz­ta­ty)
18.30 Kolacja
20.00 Koncert Anty Babilon System
21.30 Wieczór chwały

24.08.2014 Niedziela

8.30 Śniadanie
9.30 Modlitwa poranna
10.00 Praca w gru­pach – podsumowanie
11.45 Msza Święta – taca prze­zna­czo­na na pomoc dzie­ciom w Gwinea Bissau
13.00 Obiad

 

Zapisz się: Osoby, któ­re pra­gną przy­je­chać pro­si­my aby zgło­si­ły się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny.

Osoby nie­peł­no­let­nie zobo­wią­zane są do wypeł­nie­nia razem z rodzi­cami nastę­pu­ją­cej zgo­dy na udział w spo­tka­niu. Ścią­gnij wzór zgo­dy do wypeł­nie­nia przez rodziców/opiekunów.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pre­zen­ta­cją zapro­szo­nych gości na Spotkanie Młodych oraz ogól­nych infor­ma­cji o spo­tka­niu mło­dych.