tyle ciekawych rzeczy będzie się działo na dniach młodych

Program V Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszam do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem spo­tka­nia mło­dych. Można prze­pi­sać go sobie na kart­kę (jak to sio­stra uczy­ni­ła) lub jesz­cze lepiej, prze­ka­zać go dalej.

Zapisz się: Osoby, któ­re pra­gną przy­je­chać pro­si­my aby zgło­si­ły się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny.

Uwaga: Osoby nie­peł­no­let­nie zobo­wią­zane są do wypeł­nie­nia razem z rodzi­cami nastę­pu­ją­cej zgo­dy na udział w spo­tka­niu. Ścią­gnij wzór zgo­dy do wypeł­nie­nia przez rodziców/opiekunów.

tyle ciekawych rzeczy będzie się działo na dniach młodych
tyle cie­ka­wych rze­czy będzie się dzia­ło na dniach młodych

 

Piątek, 23.08.2013
15.00 – ofi­cjal­ne roz­po­czę­cie spotkania
16.30 – spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne w grupach
18.00 – kolacja
20.00 – kon­cert: Bęsiu
21.00 – świa­dec­two Bęsia
21.30 – nabożeństwo
22.30 – pod­su­mo­wa­nie dnia

 

Sobota, 24.08.2013
8.30 – śniadanie
9.30 – modli­twa poranna
10.00 – kon­fe­ren­cja: Marcin Jakimowicz
11.15 – wpro­wa­dze­nie I spo­tka­nia w grupach
12.30 — obiad
14.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chrystusa
15.15 – warsz­ta­ty (ręko­dziel­nic­twa, foto­gra­ficz­ne, mono­cy­klo­we, ori­ga­mi, tań­ca, muzycz­ne, pla­stycz­ne, teatral­ne, teatr słuchania)
18.00 – Msza święta
19.00 – kolacja
20.00 – przed­sta­wie­nie „Ten dzi­wak Kasper”: Piotr Żabczyński z zespołem
20.30 – kon­cert: „Porozumienie”
21.45 – nabożeństwo

 

Niedziela, 25.08.2013
8.30 – śniadanie
9.30 – modli­twa poranna
10.00 – zapro­sze­ni goście: Streetworkerzy (Damian Czajkowski i inni)
11.15 – pre­zen­ta­cje warsztatowe
12.00 – Msza świę­ta dzięk­czyn­na za 30 lat Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce
13.00 – obiad
14.15 – 15.00 – zakoń­cze­nie ofi­cjal­ne spotkania

Zapisz się: Osoby, któ­re pra­gną przy­je­chać pro­si­my aby zgło­si­ły się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny.