Pogoda na spotkaniu młodych — prośba o modlitwę

Zwracamy się z gorą­cą proś­bą do wszyst­kich uczest­ni­ków oraz osób któ­re chcą się łączyć ducho­wo z nami. Prosimy o pro­stą modli­twę w inten­cji pogo­dy pod­czas spo­tka­nia młodych.

Obecnie zapo­wia­da się pięk­na, sło­necz­na pogo­da i mamy nadzie­ję, że taka będzie przez całe spotkanie.