Atłasowe hand-made

Atlasowe_hand-made_rozaniec_warsztatWarsztaty poświę­co­ne two­rze­niu cude­niek z atła­so­wych sznur­ków. Na KDM chce­my zapro­po­no­wać robie­nie różań­ców do Krwi Chrystusa (zwią­za­nych z ducho­wo­ścią Misjonarzy Krwi Chrystusa) na nad­gar­stek. Technikę wyko­rzy­sty­wa­ną na warsz­ta­tach moż­na użyć do wyko­na­nia róż­nych innych ręko­dzieł. Posiadając taką umie­jęt­ność będziesz mógł w pro­sty i szyb­ki spo­sób, przy małym nakła­dzie finan­so­wym, zro­bić pre­zent dla bli­skich Ci osób.

Atlasowe_hand-made_warsztat