Goście specjalni na V spotkaniu młodych

Na V Kasperiańskich Dniach Młodych jak co roku towa­rzy­szyć nam będą nie­zwy­kli goście. Podzielą się z nami swo­im doświad­cze­niem Boga, a tak­że talen­ta­mi — pod­czas kon­cer­tów czy warsztatów.
Kogo możesz poznać na tego­rocz­nym spo­tka­niu mło­dych w Częstochowie?

• BĘSIU

Łukasz Bęś lub jak kto woli „Bęsiu”, jako czter­na­sto­let­ni chło­pak „zbun­to­wał się”. Jak sam opo­wia­da, zaczął spo­ty­kać się z kum­pla­mi star­szy­mi od sie­bie, brać nar­ko­ty­ki, kraść. Dziś Łukasz jest zna­nym rape­rem z Jeleniej Góry. Od sze­ściu lat zaj­mu­je się muzybesiuką. W tym roku wyda­je swój trze­ci album pt. „Przebudzenie”. Premiera jego pierw­sze­go tele­dy­sku pro­mu­ją­ce­go pły­tę odby­ła się 29 kwiet­nia w tele­wi­zji TVP 1 („Między zie­mią a nie­bem”). Współpracuje z rape­ra­mi z całe­go świa­ta. Ma na swo­im kon­cie wie­le kon­cer­tów w Polsce i za gra­ni­cą. http://www.teksciory.pl/besiu

 

• ZESPÓŁ UTRACONEGO SPOKOJU

Zabieramy teatr insty­tu­cjom i odda­je­my go ludziom. Czynimy to poprzez ode­rwa­nie teatru od tech­no­lo­gii sce­nicz­nej, któ­rą dys­po­nu­ją pra­wie wyłącz­nie insty­tu­cje. Robimy co może­my, żeby wyba­wić teatr sło­wa od ohyd­ne­go pudeł­ka i obrzy­dli­wych świa­te­łek. Oczywiście może nam się zda­rzyć spek­takl w takim miej­scu, ale zasad­ni­czo reali­zu­je­my ideę teatru „spadochronowego”(gdziekolwiek zrzu­cą nas ze spadochron...em, tam potra­fi­my zagrać naszą sztukę).

Nie nazy­wa­my się teatrem, ponie­waż nie chce­my nawią­zy­wać do tra­dy­cji teatrów tzw pro­fe­sjo­nal­nych. Uprawiamy teatr w rozu­mie­niu rela­cji aktor-widz i tę pro­stą defi­ni­cję teatru uzna­je­my za naszą. Do nicze­go nie nawo­łu­je­my, nie obra­ża­my się na idą­cych inną teatral­ną dro­gą, robi­my swoje.

• ZESPÓŁ „POROZUMIENIE”

porozumienie2

Skład (od „ryt­mów” żywy, zmienny):

Łukasz Jaszczuk „Luk’n” – gita­ry, śpiew; Grzesiek Aleksandrowicz „Aleks” – śpiew; Grzesiek Markowski „Defekt” – gita­ra; Piotrek Nurzyński – bas; Krzysiek Dąbrowski „Denwer” – per­ku­sja; Paweł Chojnacki „ChoYo” – per­ku­sja; Gwidon Wydrzyński – djem­be; Wawrzek Jaszczuk „Zybi” – djem­be Spotkanie woka­li­sty Aleksa i gita­rzy­sty Luka w 2001 roku zro­dzi­ło zespół Bene*Regesz. Ta histo­ria skoń­czy­ła się po jed­nym roku wspól­ne­go gra­nia... Wiedzieli jed­nak, cze­go chcą naj­bar­dziej – grać modli­twę do JEZUSA – to z powro­tem ich połą­czy­ło i to spo­wo­do­wa­ło, że się poro­zu­mie­li – nie mogła więc poja­wić się w nowym pro­jek­cie żad­na inna nazwa, jak tyl­ko POROZUMIENIE... http://adonai.pl/muzyka/?id=5

• TEATR SŁUCHANIA

 

• MARCIN JAKIMOWICZ

jakimowicz

Redaktor „Gościa Nie­dziel­nego”, pisarz, absol­went pra­wa. Jego naj­bar­dziej zna­ną książ­ką są „Radykalni”. To best­sel­ler wydaw­ni­czy. Kilkadziesiąt tysię­cy ludzi w Polsce prze­czy­ta­ło już o nie­ocze­ki­wa­nych nawró­ce­niach na kato­li­cyzm zna­nych muzy­ków pol­skiej nie­za­leż­nej sce­ny roc­ko­wej. Jego kolej­ne książ­ki to: „Dziennik pisa­ny mocą”, „Dno. Dziennik pisa­ny nie­mo­cą”, „Drugie dno, czy­li Muzyka i świą­tecz­ny nastrój”. http://pl.wikipedia.org

 

• MAGDA NIEBUDEK

niebudek

Grafik/projektant w redak­cji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, absol­went­ka arte­te­ra­pii, z pasji foto­graf. Warsztat foto­gra­ficz­ny, któ­ry popro­wa­dzi, skie­ro­wa­ny jest do osób chcą­cych pogłę­bić wie­dzę i roz­wi­nąć umie­jęt­no­ści z dzie­dzi­ny fotografii.

 

 

• STREETWORKERZY