jeszcze troszkę...

Małe co nieco :)

Panie i Panowie!

Zdecydowaliśmy się dziś uchy­lić rąb­ka tajem­ni­cy i opo­wie­dzieć Wam trosz­kę o „małym co nie­co” na tego­rocz­nym spo­tka­niu młodych!

Fama kuchen­na gło­si, że poja­wi­ły się już pomy­sły, w jakiej wer­sji ser­wo­wa­ny będzie maka­ron. Dla nie­zo­rien­to­wa­nych w tema­cie — maka­ron na Dniach Kasperiańskich być musi! Św. Kasper, nasz patron był Włochem, więc dzię­ki takim pysz­no­ściom będzie­my mogli bar­dziej się wczuć w jego klimaty:)

Mamy też dobrą infor­ma­cję dla tych, któ­rzy na poprzed­nim spo­tka­niu w Częstochowie tęsk­ni­li za dże­mem i kawą. Wasze kuli­nar­ne marze­nia są już wpi­sa­ne na naszą listę spraw „do zapamiętania”.

W tych pozy­tyw­nych kli­ma­tach ocze­ku­je­my na Wasze przy­by­cie do Częstochowy;) Do zobaczenia!

 

eki­pa KDM

jeszcze troszkę...

One Reply to “Małe co nieco :)”

Comments are closed.