Streetworking

Streetworking z per­spek­ty­wy stre­etwor­ke­ra to for­ma pomo­cy nazy­wa­na pra­cą choć moim zda­niem to pierw­sze sło­wo jest mi bliż­sze. Wymaga ode mnie cią­głej zmia­ny myśle­nia, inne­go nasta­wie­nia do osób, któ­re mają prze­róż­ne doświad­cze­nia. W odna­le­zie­niu tej per­spek­ty­wy poma­ga nie­ustan­nie Bóg i kar­ty Pisma Świętego bo uwa­żam, że tu zawar­ta jest Miłość, któ­ra uczy akcep­ta­cji i pomo­cy dru­giej oso­bie — jaka by nie była. Dlatego też war­to zatrzy­mać się przy oso­bie, któ­ra potrze­bu­je pomo­cy, zapy­tać się cze­go potrze­bu­je i..no wła­śnie! Jeśli chcesz uczest­ni­czyć w spo­tka­niu na temat „dia­lo­gu” z oso­ba­mi potrze­bu­ją­cy­mi pomo­cy zapra­szam na Kasperiańskie Dni Młodych! Do Zobaczenia!

Damian