program

Program X Kasperiańskich Dni Młodych

Program X Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem X Kasperiańskich Dni Młodych (16–19.08.2018 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgła­sza­nie się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na IX KDM Informacje o X Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę waż­nych infor­ma­cji dla uczest­ni­ków Zobacz infor­ma­cje o zapro­szo­nych gościach Czwartek – 16.08.2018 r. do… 

Program VII Kasperiańskich Dni Młodych

Program VII Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem VII Kasperiańskich Dni Młodych (20–23 sierp­nia 2015 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. CZWARTEK 20.08.2015 16:30 – 18.00 – Rejestracja uczet­ni­ków, czas na roz­bi­cie namio­tów... 18.00 – kola­cja (w swo­ich gru­pach) 19.30 – Uroczyste Rozpoczęcie VII KDM 20.00 – tańce… 

Program VI Kasperiańskich Dni Młodych

Program VI Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszam do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem spo­tka­nia mło­dych. Można prze­pi­sać go sobie na kart­kę (jak to sio­stra uczy­ni­ła) lub jesz­cze lepiej, prze­ka­zać go dalej. Zapisz się: Osoby, któ­re pra­gną przy­je­chać pro­si­my aby zgło­si­ły się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny.   21.08.2014 Czwartek 16.00 roz­po­czę­cie, przy­wi­ta­nie uczestników,…