Program X Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem X Kasperiańskich Dni Młodych (16–19.08.2018 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Czwartek – 16.08.2018 r.

 • do 18.00 przy­jazd, reje­stra­cja, roz­bi­cie namiotów...
  (pro­szę bądź na tyle wcze­śniej aby zapi­sać się oraz roz­bić namio­ty przed kola­cją, suge­ru­je­my aby być co naj­mniej na 2 godzi­ny przed kolacją)
 • 18:00 – kola­cja w grupach
 • 19:30 – uro­czy­ste roz­po­czę­cie X Kasperiańskich Dni Młodych
 • 20:00 – tań­ce i zaba­wy integracyjne
 • 21:00 – kon­fe­ren­cja ks. Filipa Pięty CPPS
 • 21.45 – pod­su­mo­wa­nie dnia

Piątek – 17.08.2018 r.

 • 8:30 – śnia­da­nie w grupach
 • 9:30 – modli­twa poranna
 • 10:00 – kon­fe­ren­cja abpa Grzegorza Rysia
 • 11:00 – pra­ca w grupach
 • 12:00 – Msza Święta
 • 13:00 – obiad w grupach
 • 15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 15:15 – kon­fe­ren­cja s. Anny Bałchan
 • 16:45 – warsztaty
 • 18:15 – kola­cja w grupach
 • 19:15 – Droga Krwi Chrystusa
 • 20:15 – Nabożeństwo Pokutne – ks. Kuba Raczyński

Sobota – 18.08.2018 r.

 • 8:00 – śnia­da­nie w grupach
 • 9:00 – modli­twa poranna
 • 9:20 – kon­fe­ren­cja s. Tatiany Studentovej ASC
 • 10:00 – czas na reflek­sję lub pra­ca w grupach
 • 11:00 – spo­tka­nie z Sylwią Jaśkowiec
 • 12:00 – przy­go­to­wa­nie i Msza Święta
 • 13:00 – obiad w grupach
 • 14.30 – warsztaty
 • 16.00 – zum­ba z Kasią Krywult/ gry sportowe
 • 17:00 – kola­cja w grupach
 • 18:00 – kon­cert Arkadio
 • 19:30 – świa­dec­two Pawła Loosego
 • 20:00 – musi­cal „Tobiasz” – Teatr Franciszka
 • 21:30 – pod­su­mo­wa­nie dnia/ ognisko

Niedziela – 19.08.2018 r.

 • 8:30 – śnia­da­nie w grupach
 • 9:30 – modli­twa poranna
 • 10.00 – spo­tka­nie z Jaśkiem Melą
 • 11:00 – Msza Święta
 • 12:15 – obiad
 • 13:00 — pod­su­mo­wa­nie i zakoń­cze­nie X KDM
 • 10:00–14:00 – Krwiobus