Informacje o zaproszonych gościach na X KDMy

Najwyższy więc czas, by przed­sta­wić Gości jubi­le­uszo­wych, X Kasperiańskich Dni Młodych.

abp Grzegorz Ryś

Swoją karie­rę roz­po­czął od Ruchu Światło-Życie, któ­re­go naj­pierw był człon­kiem, a następ­nie ani­ma­to­rem. Kolejnym eta­pem roz­wo­ju ducho­we­go abpa. Rysia było kra­kow­skie semi­na­rium, któ­re ukoń­czył, przyj­mu­jąc w maju 1988 roku świę­ce­nia kapłań­skie. W 2011 roku Benedykt XVI mia­no­wał go bisku­pem pomoc­ni­czym archi­die­ce­zji kra­kow­skiej, a w 2017 Franciszek – arcy­bi­sku­pem metro­po­li­tą łódzkim.
Abp Ryś jest auto­rem i współ­au­to­rem licz­nych ksią­żek. Często gło­si reko­lek­cje, na któ­rych zawsze gro­ma­dzi bar­dzo wie­lu słu­cha­czy. Jest zna­ny z cię­tych ripost i cho­ciaż wyglą­da groź­nie, jest bar­dzo miłym człowiekiem.
Mówi, że Ewangelizacja nie ozna­cza przy­nie­sie­nia książ­ki. Ewangelizacja ozna­cza obja­wie­nie na nowo wyda­rze­nia krzy­ża. Liczymy, że poka­że to obja­wie­nie tym uczest­ni­kom Kasperiańskich Dni Młodych, któ­rzy być może o tym zapomnieli.

s. Anna Bałchan SMI

Choć na to nie wyglą­da, s. Anna Bałchan jest mecha­ni­kiem obrób­ki skra­wa­niem. Nigdy jed­nak nie pra­co­wa­ła w wyuczo­nym zawo­dzie, ponie­waż po szko­le śred­niej wstą­pi­ła do zako­nu oraz ukoń­czy­ła teo­lo­gię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1999 roku poma­ga oso­bom uwi­kła­nym w pro­sty­tu­cję. Jest jed­nym z zało­ży­cie­li Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom w Katowicach, któ­re od 2010 roku nosi nazwę Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Celem dzia­łań s. Anny jest pomoc kobie­tom zagro­żo­nym lub dotknię­tych prze­mo­cą sek­su­al­ną, fizycz­ną i psy­chicz­ną, ofia­rom han­dlu kobie­ta­mi, ofia­rom przy­mu­szo­nej pro­sty­tu­cji oraz ich rodzinom.
Bardzo nie lubi, gdy ktoś pyta o to, czy zaj­mu­je się pro­sty­tu­cją. Na takie pyta­nie odpo­wia­da z prze­ką­sem: “Tak, ale tyl­ko w wol­nych chwilach”.

Sylwia Jaśkowiec

Pochodząca z Myślenic zawod­nicz­ka klu­bu LKS Hilltop Wiśniowa-Osieczany, repre­zen­tant­ka Polski w bie­gach nar­ciar­skich, trzy­krot­na olimpijka.
Kilka lat temu ule­gła wypad­ko­wi, któ­ry wyklu­czył ją ze star­tów przez dwa sezo­ny. Ale pod­nio­sła się i dziel­nie powró­ci­ła do wal­ki z naj­lep­szy­mi bie­gacz­ka­mi świata.
Pobiegła w Mount Everest Marathon w Himalajach i z cza­sem 5 godzin 34 minu­ty i 6 sekund usta­no­wi­ła rekord tra­sy w kate­go­rii zawod­ni­ków zagra­nicz­nych. Siedmiokrotnie wywal­czy­ła Mistrzostwo Polski. Do dwóch zło­tych meda­li, któ­re zdo­by­ła pod­czas Mistrzostw Świata Młodzieżowców, doło­ży­ła brąz, zdo­by­ty w Falun, bie­gnąc dru­ży­no­wo z Justyną Kowalczyk. W Pjongczangu pobi­ła swój olim­pij­ski rekord, koń­cząc zawo­dy na 24. miej­scu. I na tym nie poprze­sta­je. Jej następ­nym przy­stan­kiem będą Kasperiańskie Dni Młodych:)

Bogdan Kulik

Jest orga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów i szko­leń z zakre­su roz­wo­ju umie­jęt­no­ści inter­per­so­nal­nych oraz warsz­ta­tów ryt­micz­no-bęb­niar­skich. Gry na bęb­nach uczył się od Jerzego “Słomy” Słomińskiego. Współpracuje z ośrod­ka­mi kul­tu­ral­no-edu­ka­cyj­ny­mi, m.in. z Pałacem Młodzieży w Szczecinie, z Klubem Dąb oraz ze szko­ła­mi tańca.
Bębniarz znad morza, któ­ry sta­łym bywal­com Kasperiańskich Dni Młodych może być już zna­ny. Podczas IV edy­cji spo­tka­nia, pod­czas trwa­nia warsz­ta­tów bęb­niar­skich, zara­żał pasją gra­nia na tara­ba­nów, bon­go­sów, tam­bu­ry­nów i tołum­ba­sów. U nie­któ­rych uczest­ni­ków pasja trwa cały czas i już nie mogą się docze­kać powtórki!

Arkadiusz „Arkadio” Zbozień

Pochodzący z Nowego Sącza czło­wiek orkie­stra: raper (ma na kon­cie czte­ry pły­ty), fre­esty­lo­wiec, mów­ca, autor audio­bo­oka i książ­ki, pomy­sło­daw­ca ogól­no­pol­skiej akcji „Rób to co kochasz”. Studiował dzien­ni­kar­stwo oraz ety­kę i coaching na kie­run­ku filo­zo­ficz­nym. Jego pasją jest żywe sło­wo i pra­ca z nim na wie­lu płasz­czy­znach. Regularnie kon­cer­tu­je oraz wystę­pu­je z autor­ski­mi pro­gra­ma­mi pro­fi­lak­ty­ki uza­leż­nień, w któ­rych zachę­ca do pozy­tyw­nych zmian w życiu.
Podkreśla, że jego naj­więk­szym wyzwa­niem jest bycie dobrym mężem i tatą, i choć czę­sto pono­si w tej kwe­stii poraż­ki, nie­ustan­nie nad tym pracuje.
Robi to, co kocha.

Musical p.t. Tobiasz — Teatr Franciszka

Musical „Tobiasz” opi­su­je peł­ną humo­ru i nie­ocze­ki­wa­nych zwro­tów akcji, a zara­zem trud­ną i peł­ną wzru­szeń dro­gę do doj­rza­ło­ści, któ­rej zwień­cze­niem jest histo­ria wiel­kiej miłości.

Ta opar­ta o sta­ro­te­sta­men­tal­ną Księgę Tobiasza opo­wieść przy­bli­ża syl­wet­kę mło­dzień­ca, mają­ce­go za zada­nie ode­brać pie­nią­dze, któ­re win­ny jest mu jego krew­ny. Podróż, w któ­rą rusza, nie obej­dzie się bez licz­nych przy­gód, w tym flir­to­wa­nia, śmier­tel­nych poje­dyn­ków czy robie­nia fatal­ne­go pierw­sze­go wra­że­nia na przy­szłych teściach...

Pod pozo­rem bycia kome­dią roman­tycz­ną musi­cal prze­my­ca widzom takie war­to­ści jak wza­jem­na tro­ska, zaufa­nie oraz to, że Bóg opie­ku­je się nami bezustannie.

Mimo kome­dio­we­go zabar­wie­nia nie brak w nim wąt­ków kry­mi­nal­nych, a nawet ele­men­tów hor­ro­ru. Największym atu­tem „Tobiasza” jest jed­nak to, że two­rzą­cy go dają 100% tego, co mają w ser­cach. I obie­cu­ją zachwy­cić zarów­no mło­dą, jak i doj­rza­łą publiczność.

Kasia Krywult

W ruchu od zawsze: gra­ła w koszy­ków­kę, tań­czy­ła w bale­cie, tre­no­wa­ła taniec towa­rzy­ski i sal­sę. W 2012 roku “odkry­ła” zum­bę i tak już zosta­ło. Jest licen­cjo­no­wa­ną instruk­tor­ką Zumba Fitness, Zumba Toning oraz Zumba Kids Junior & Zumba Kids.
Zumba daje jej ogrom­ną ilość pozy­tyw­nej ener­gii oraz radość, któ­rą pra­gnie się dzie­lić z uczest­ni­ka­mi jej zajęć. Daje gwa­ran­cję, że uśmiech na ich twa­rzach pozo­sta­nie na dłu­go, dłu­go po zakoń­czo­nych zajęciach.
Już od kil­ku edy­cji Kasperiańskich Dni Młodych Kasia wyci­ska z uczest­ni­ków siód­me poty, udo­wad­nia­jąc im, że wca­le nie trze­ba być mistrzem koor­dy­na­cji i gim­na­sty­ki, by czer­pać z zum­by wie­le dobrej zabawy.

Marta Pytlas

Stała bywal­czy­ni Kasperiańskich Dni Młodych; od ich III edy­cji nie opu­ści­ła ani jed­ne­go spo­tka­nia. Prowadzi warsz­ta­ty pla­stycz­ne, choć – jak sama mówi – woli okre­śle­nie warsz­tat zaba­wy pla­stycz­nej. Nie ma zna­cze­nia, że zdol­no­ści manu­al­ne uczest­ni­ków jej zajęć zatrzy­ma­ły się na sztu­ce odry­so­wy­wa­nia wzor­ku od sza­blo­nu. Jedynymi warun­ka­mi, by dołą­czyć do warsz­ta­tów zaba­wy pla­stycz­nej są: cier­pli­wość, zapał i pozy­tyw­ne nastawienie.
Tworzenie lecą­cych do nie­ba lam­pio­nów, kopio­wa­nie dzieł van Gogha za pomo­cą dło­ni, wykle­ja­nie obra­zów kawą, tra­wą i ryżem – to wszyst­ko już było. Nie wia­do­mo co wymy­śli na jubi­le­uszo­wą edy­cję spo­tka­nia, ale jed­no jest pew­ne: nie spo­tka­cie tego nigdzie indziej.

 

ks. Kuba Raczyński

Trzeba powie­dzieć, że przy­szłość pol­skiej mło­dzie­ży leży mu na ser­cu. Jest moc­no zaan­ga­żo­wa­ny w dzie­ła ewan­ge­li­za­cyj­ne, jak Przystanek Jezus i nie tyl­ko. Należy do Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej i jest odpo­wie­dzial­ny za dzie­ło NE w rejo­nie czę­sto­chow­skim. Znany jest z mocy Słowa, któ­rym sta­ra się żyć na co dzień i prze­ka­zy­wać dalej, aby pozo­sta­wa­ło nie­skrę­po­wa­ne. SNE św. Jana Chrzciciela, któ­rej jest mode­ra­to­rem liczy obec­nie kil­ku­dzie­się­ciu członków.
Na Kasperiańskich Dniach Młodych ks. Kuba popro­wa­dzi nabo­żeń­stwo pokutne.

O. Michał Legan OSPPE

Jest nie­zwy­kle medial­nym pau­li­nem i nie­trud­no spo­tkać go w świe­cie wir­tu­al­nym. Jest auto­rem wie­lu inter­ne­to­wych cyklów reko­lek­cyj­nych oraz video-komen­ta­rzy codzien­nych czy­tań biblij­nych, któ­re zamiesz­cza na swo­jej stro­nie pod hasłem Kilka słów o Słowie. Ale i łatwo tra­fić na nie­go na Jasnej Górze, gdzie aktu­al­nie posłu­gu­je, ewan­ge­li­zu­ją­ce­go na Poland Rock Festiwal lub spa­ce­ru­ją­ce­go po czę­sto­chow­skich alejach.
Do uczest­ni­ków Kasperiańskich Dni Młodych wygło­si homi­lię pod­czas nie­dziel­nej Mszy Świętej (19 sierp­nia, godz. 11.00).

 

X Kasperiańskie Dni Młodych