Sylwia Jaśkowiec

Pochodząca z Myślenic zawod­nicz­ka klu­bu LKS Hilltop Wiśniowa-Osieczany, repre­zen­tant­ka Polski w bie­gach nar­ciar­skich, trzy­krot­na olimpijka.
Kilka lat temu ule­gła wypad­ko­wi, któ­ry wyklu­czył ją ze star­tów przez dwa sezo­ny. Ale pod­nio­sła się i dziel­nie powró­ci­ła do wal­ki z naj­lep­szy­mi bie­gacz­ka­mi świata.
Pobiegła w Mount Everest Marathon w Himalajach i z cza­sem 5 godzin 34 minu­ty i 6 sekund usta­no­wi­ła rekord tra­sy w kate­go­rii zawod­ni­ków zagra­nicz­nych. Siedmiokrotnie wywal­czy­ła Mistrzostwo Polski. Do dwóch zło­tych meda­li, któ­re zdo­by­ła pod­czas Mistrzostw Świata Młodzieżowców, doło­ży­ła brąz, zdo­by­ty w Falun, bie­gnąc dru­ży­no­wo z Justyną Kowalczyk. W Pjongczangu pobi­ła swój olim­pij­ski rekord, koń­cząc zawo­dy na 24. miej­scu. I na tym nie poprze­sta­je. Jej następ­nym przy­stan­kiem będą Kasperiańskie Dni Młodych🙂