Musical p.t. Tobiasz — Teatr Franciszka (wstęp wolny)

Już w sobot­ni wie­czór 18 sierpnia

– 4 kg rado­ści i energii

– 9 litrów miło­ści i wsparcia

– tuzin zaangażowana

– 3 gar­ści rozwoju

– kil­ka opa­ko­wań wysiłku

– 600 mili­li­trów trudu

Wszystko wymie­szać, a na koniec ude­ko­ro­wać wiel­kim uśmie­chem ze szczyp­tą łez i potu. Na co ten prze­pis? Na TEATR! Bo to wła­śnie teatr jest naszą sobot­nią nie­spo­dzian­ką  Teatr Franciszka, któ­ry na kaspe­riań­skiej sce­nie wyko­na musi­cal „Tobiasz”, zago­ści u nas w sobo­tę wie­czo­rem, tuż po kon­cer­cie Arkadio.

WSTĘP WOLNY
Sobota 18 sierpnia 2018 r. godz. 20.00

 

Musical „Tobiasz” opi­su­je peł­ną humo­ru i nie­ocze­ki­wa­nych zwro­tów akcji, a zara­zem trud­ną i peł­ną wzru­szeń dro­gę do doj­rza­ło­ści, któ­rej zwień­cze­niem jest histo­ria wiel­kiej miłości.

Ta opar­ta o sta­ro­te­sta­men­tal­ną Księgę Tobiasza opo­wieść przy­bli­ża syl­wet­kę mło­dzień­ca, mają­ce­go za zada­nie ode­brać pie­nią­dze, któ­re win­ny jest mu jego krew­ny. Podróż, w któ­rą rusza, nie obej­dzie się bez licz­nych przy­gód, w tym flir­to­wa­nia, śmier­tel­nych poje­dyn­ków czy robie­nia fatal­ne­go pierw­sze­go wra­że­nia na przy­szłych teściach...

Pod pozo­rem bycia kome­dią roman­tycz­ną musi­cal prze­my­ca widzom takie war­to­ści jak wza­jem­na tro­ska, zaufa­nie oraz to, że Bóg opie­ku­je się nami bezustannie.

Mimo kome­dio­we­go zabar­wie­nia nie brak w nim wąt­ków kry­mi­nal­nych, a nawet ele­men­tów hor­ro­ru. Największym atu­tem „Tobiasza” jest jed­nak to, że two­rzą­cy go dają 100% tego, co mają w ser­cach. I obie­cu­ją zachwy­cić zarów­no mło­dą, jak i doj­rza­łą publiczność.