Gadżet X KDM! — dla uczestników którzy zarejestrują się do 10 sierpnia 2018 r.

Gadżetem X Kasperiańskich Dni Młodych jest ter­micz­ny kubek. Jednak aby go otrzy­mać, trze­ba speł­nić jeden waru­nek: do 10 sierp­nia nale­ży zare­je­stro­wać się poprzez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na stro­nie. Po prostu musi­my wie­dzieć ile kub­ków dla Was szy­ko­wać 
Kubeczki będą mia­ły róż­ny 
motyw (przy­kła­dy na zdję­ciach), któ­ry będzie moż­na sobie wybrać albo w napi­sa­nej do nas wia­do­mo­ści, albo na miej­scu przy odbio­rze pakietu.
PS: Wersja z księ­dzem pro­bosz­czem jest edy­cją limi­to­wa­ną i nie­do­stęp­ną