Mariusz Marcinkowski i Michał Piekara z Przymierza Wojowników

  • Prawdziwy Wojownik uczy się od Mistrza i Go naśladuje.

 

  • Prawdziwy Wojownik jest czu­łym i zaan­ga­żo­wa­nym mężem i ojcem.

 

  • Prawdziwy Wojownik trwa przy innych Wojownikach.

 

  • Prawdziwy Wojownik ma zdro­wy sto­su­nek do rze­czy i pracy.

Brzmi gru­bo? Właśnie na tych czte­rech zasa­dach opie­ra się wspól­no­ta męż­czyzn „Przymierze Wojowników”.
Jak piszą jej liderzy:
Dziś nie musi­my wal­czyć mie­czem, ale to nie ozna­cza, że w naszym życiu nie ma już prze­strze­ni do wal­ki. Każdego dnia przy­cho­dzi nam wal­czyć o swo­ją męskość. Chcemy umieć sta­wać w obro­nie wia­ry, rodzi­ny i wartości.
W spo­so­by reali­za­cji tej nie­ła­twej misji, rado­ści i pułap­ki cze­ka­ją­ce na dro­dze reali­zo­wa­nia męsko­ści wta­jem­ni­czą nas w cza­sie KDM Mariusz Marcinkowski i Michał Piekara z „Przymierza Wojowników”.