Muode Koty — zapraszamy na koncert (19 sierpnia 2017 r.)

Muode Koty

Odczuwam poku­sy, to prawda
I cza­sem odbi­ja mi palma,
Ale wybra­łem wariant, jak każ­dy Boży wariat,
Stoję po stro­nie Boga — On moc­niej­szy niż husaria!

(„Wojownik”)

Szczery tekst, dobry bit i moc Ducha – Muode Koty prze­bo­jem wkro­czy­ły na chrze­ści­jań­ską sce­nę muzycz­ną! Zdążyli już zdo­być tytuł „Debiut roku 2016”, a w kwiet­niu tego roku uka­zał się ich pierw­szy krą­żek – „Impuls”. W swo­im nie­dłu­gim życiu rape­rzy doświad­czy­li wie­lu zakrę­tów, zanim powie­rzy­li się Jezusowi – ale o tym dowie­my się na żywo od nich samych.

  • Muode Koty zagosz­czą na sce­nie KDM już 19 sierp­nia 2017 (w sobo­tę) o godzi­nie 20.00.
  • Wstęp na kon­cert jest wolny.
  • Miejsce: Scena polo­wa przy Sanktuarium Krwi Chrystusa, ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18, Częstochowa (dojazd np. od dziel­ni­cy Parkitka; auto­bus 10, 28, 29)
  • Dowiedz się wię­cej o IX Kasperiańskich Dniach Młodych (17–20 sierp­nia 2017)