Światowe Dni Młodych z Misjonarzami Krwi Chrystusa

Zapraszamy na wspól­ny wyjazd na Światowe Dni Młodych do Krakowa. Chcemy wziąć udział w czu­wa­niu z mło­dy­mi z całe­go świa­ta razem z papie­żem Franciszkiem na Campus Misericordiae.
Wyjazd z Częstochowy jest w sobo­tę 30 lip­ca. Spotkanie z Ojcem Świętym będzie trwa­ło przez sobo­tę i zakoń­czy się w nie­dzie­lę Mszą Świętą.
Koszt: 250 zł (pakiet piel­grzy­ma 150 zł, fun­dusz soli­dar­no­ścio­wy 50 zł, prze­jazd 50 zł).
Zgłoszenia na wyjazd przyj­mu­je­my do 15 czerwca.

Zgłoszenia pro­si­my kierować:
na kdm@odkupieni.pl,
do ks. Łukasza Tarnowskiego CPPS: lukasz@odkupieni.pl,
do ks. Damiana CPPS: bratrewelka@tlen.pl
do 15 czerwca.

W zgło­sze­niu poda­je­my swo­je imię, nazwi­sko, pesel, adres.