Nieśmiertelniki

W nawią­za­niu do tego­rocz­ne­go tema­tu Dni Kasperiańskich „Braterstwo Krwi”, chce­my przy­go­to­wać dla wszyst­kich uczest­ni­ków wyjąt­ko­we nie­śmier­tel­ni­ki z imie­niem i nazwi­skiem. Każdy, kto chce otrzy­mać taką pamiąt­kę, powi­nien do 12 sierp­nia na niżej poda­ny numer kon­ta doko­nać wpła­ty, poda­jąc w dopi­sku swo­je imię i nazwi­sko lub pseu­do­nim, (któ­ry ma poja­wić się na nie­śmier­tel­ni­ku). Koszt wyko­na­nia jed­ne­go egzem­pla­rza wyno­si 20zł, z cze­go opła­ta, jaką pono­si uczest­nik, wyno­si 5zł, nato­miast resz­tę kosz­tów pokry­wa­ją orga­ni­za­to­rzy. Zgłoszenia w wyżej wymie­nio­nym ter­mi­nie są koniecz­ne ze wzglę­du na czas potrzeb­ny do przy­go­to­wa­nia dla Was tych pamią­tek. Wpłat nale­ży doko­ny­wać na nr konta:

Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42–221 Częstochowa
dopi­sek:  nie­śmier­tel­nik — imię i nazwi­sko lub pseu­do­nim (np. nie­śmier­tel­nik Jan Kowalski)
kon­to: 85 1240 1213 1111 0010 5420 6648