Ostatnia prosta :)

Już tyl­ko nie­wie­le ponad tydzień zosta­ło do Dni Kasperiańskich. Nie może­my się Was docze­kać! 🙂 Przypominamy Wam o moż­li­wo­ści zare­je­stro­wa­nia się przez for­mu­larz dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej — bar­dzo gorą­co pole­ca­my Wam tę dro­gę rejestracji.

To rów­nież ostat­ni dzwo­nek, by zamó­wić imien­ny nie­śmier­tel­nik — ter­min zgło­szeń upły­wa jutro (12 sierp­nia) — infor­ma­cje o tym znaj­dzie­cie w poście niżej.

Szykujcie namio­ty, widzi­my się w Częstochowie! 😉

One Reply to “Ostatnia prosta :)”

Comments are closed.