Lato wiary

Zapraszamy gorą­co na Pokasperiańskie Spotkanie Młodych do Swarzewa (bli­sko Władysławowa).

Temat spo­tka­nia to LATO WIARY. Będzie gorąco!:)

W pro­gra­mie: cie­ka­we kon­fe­ren­cje i ado­ra­cje, szko­ła modli­twy, czas na nowe zna­jo­mo­ści, wspo­mnie­nia z IV Kasperiańskich Dni Młodych w Częstochowie (fil­my, pre­zen­ta­cje), zaba­wy i inte­gra­cja; warsz­ta­ty, spa­cer po pla­ży itp.

Zaczynamy w pią­tek 7 czerw­ca o 18; koń­czy­my w nie­dzie­lę 9 czerw­ca oko­ło godz. 11.

Weźcie ze sobą śpi­wór i kari­ma­tę, aby poczuć ducha piel­grzym­ki i lata; nie zapo­mnij­cie też zabrać przy­ja­ciół i otwar­te­go serca!

Koszt udzia­łu: 50 zł

(kto chciał­by zostać w nie­dzie­lę na obiad + 20 zł)

Zgłoszenia:

kdm@odkupieni.pl

ks. Zbigniew Lesiczka:
zbigniew@odkupieni.pl
727576361

x. Damian Siwicki
bratrewelka@tlen.pl
507977318

Już nie może­my docze­kać się tego wspa­nia­łego cza­su z Wami 🙂

 

eki­pa KDM