Wiosna wiary — 5–6 kwietnia 2013, Łabuńki k. Zamościa

Kochani, zapra­sza­my Was ser­decz­nie na kolej­ne z cyklu Pokasperiańskich Spotkań Młodych, któ­re tym razem odbę­dzie się w Łabuńkach koło Zamościa. Tematem spo­tka­nia będzie „Wiosna wiary”.

Startujemy w pią­tek, 5 kwiet­nia, o godzi­nie 18.
W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi: spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi ludź­mi, warsz­ta­ty, zaba­wy... Będziemy wspól­nie się modlić i zachwy­cać wio­sną, któ­ra tak nie­śmia­ło zbli­ża się do nas. Nie zabrak­nie rów­nież pamięt­ni­ków z ostat­nich Dni Kasperiańskich. Zastanowimy się wspól­nie, co chcie­li­by­śmy prze­żyć w cza­sie naj­bliż­szych Dni, już w sierpniu.

Spotkanie zakoń­czy się nie­dziel­nym śnia­da­niem, 7 kwiet­nia. Po śnia­da­niu ist­nie­je moż­li­wość uczest­nic­twa we Mszy św. (godz. 9.00).
Koszt udzia­łu: 50zł
Zabierzcie ze sobą śpi­wo­ry, przy­ja­ciół i otwar­te serce!
Już nie może­my docze­kać się tego wspa­nia­łe­go cza­su z Wami 🙂

eki­pa KDM

PS.: Zapraszamy już na waka­cyj­ne spo­tka­nie mło­dych w Częstochowie, w dniach 23–25 sierp­nia 2013 r. Szczegóły już nie­ba­wem. Zapraszamy do gale­rii z ostat­nie­go spo­tka­nia młodych