KDM na walizkach 2016 r.

kdm-na-walizkach-rekolekcje-spotkanie-dla-mlodzierzyUwiodłeś mnie Panie, a ja dałem się uwieść”. To cudow­na infor­ma­cja, lep­sza od naj­fan­ta­stycz­niej­szej walen­tyn­ki, dla­te­go tema­tem naj­bliż­sze­go „KDM na waliz­kach” będzie „żeTen”.
Brzmi tro­chę z fran­cu­ska i dobrze, bo rela­cja­mi będzie­my chcie­li się zaj­mo­wać i nie na spo­sób słod­ko-pier­dzą­cy, ale rze­czy­wi­sty. Jak prze­żyć miło­sną przy­go­dę z Bogiem i człowiekiem?
O tym już od 12 lute­go u Misjonarzy Krwi Chrystusa w Ożarowie Mazowieckim.
W pro­gra­mie cie­ka­wi goście, wiel­ko­post­na zaba­wa na weso­ło, wspól­na modli­twa i oczy­wi­ście powrót do naj­lep­szych wspo­mnień z VII Kasperiańskich Dni Młodych.
Zapraszamy Cię, bez wzglę­du czy już na jakiś byłeś, czy jesz­cze nie. Zawsze jesteś mile widziany:)

Specjalnymi naszy­mi gość­mi będą Maciek Mucha i s. Tatiana, Adoratorka Krwi Chrystusa z Ukrainy, któ­rzy podzie­lą się z nami frag­men­ta­mi swe­go świa­dec­twa i reflek­sja­mi na temat rela­cji dam­sko-męskich i nie tyl­ko, bo cho­dzi w koń­cu o „żeTen”.
Nie zabrak­nie tak­że tro­ski o cia­ło i to nie tyl­ko dzię­ki świet­nej kuch­ni oża­row­skiej, ale tak­że zna­nej z ostat­nich KDM i z pro­duk­cji ” Na sygna­le” Karolinie Skibie, któ­ra popro­wa­dzi dla nas warsz­ta­ty fitnessu.
Te i inne atrak­cje cze­ka­ją na Was już od 12 lutego.

Zgłoś się już dzi­siaj na kdm@odkupieni.pl lub pod nume­rem tele­fo­nu: 507977318.

Do zoba­cze­nia! 🙂
Ekipa