Kasperiańskie Dni Młodych 2016

spotkanie-mlodych-2016_kasperianskie-dni_big

 

Serdecznie zapra­sza­my na VIII Kasperiańskie Dni Młodych, któ­re odbę­dą się w dniach 18–21.08.2016 w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Najważniejsze infor­ma­cje dot. spotkania:

 • temat: Konkretna daw­ka Miłosierdzia
 • ter­min: 18–21.08.2015
 • miej­sce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie,
  ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpital Parkitka. Na przy­stanku Wrosławska nale­ży wysiąść, cof­nąć się 30m i skrę­cić w pra­wo w ale­ję brzo­zową, następ­nie pro­sto 1km.
 • mapa: ścią­gnij mapę dojaz­du na spo­tka­nie młodych
 • koszt: 50zł
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namioty
 • peł­ne wyży­wie­nie pod­czas spotkania
 • zapi­sy: for­mu­larz reje­stra­cyj­ny (obo­wiąz­ko­wa reje­stra­cja uczest­ni­ków on-line)

Niespodzianka

 • Każdy uczest­nik tego­rocz­nych Kasperiańskich Dni Młodych otrzy­ma opa­skę z różań­cem do Krwi Chrystusa! opaska_rozaniec-do-Krwi-Chrystusa_masz-wartość_krwi

 

Zaproszeni goście:

 • Koncert: Wspólny Mianownik
 • Piotr Kowalczyk (TAU)
 • Łukasz Bęś (Bęsiu)
 • Patrycja Hurlak

Zarejestruj się na spotkanie młodych

 

Warsztaty na spotkaniu

 • warsz­tat zaba­wy plastycznej
 • fit­ness ze sztu­ką walki
 • dzien­ni­kar­skie
 • pie­cze­nia ciastek
 • robie­nia ozdob­nych kartek
 • foto­gra­ficz­ny
 • teatral­ny (2 dni; w dru­gim dniu jest on w ramach cza­su na gry spor­to­we i zumbę)

 

Koncert Tau & Bęsiu

 • 20 sierp­nia 2016 r., godz. 18:00
 • wstęp wol­ny (lub za cegieł­kę 7 zł na Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach)
 • sce­na ple­ne­ro­wa przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18

taus_besiu_koncert_czestochowa

Dodatkowe informacje o zaproszonych gościach

 • TAU (Piotr Kowalczyk) — raper, pro­du­cent muzycz­ny, zało­ży­ciel wytwór­ni Bozon Records. W 2008 r. jako Medium opu­bli­ko­wał demo pt. „Seans spi­ry­ty­stycz­ny”, któ­re było wymie­nia­ne w gro­nie naj­lep­szych płyt z pod­zie­mia tegoż roku, a w 2010r. wypu­ścił kolej­ny nie­le­gal — „Alternatywne źró­dło ener­gii”. W koń­cu, w 2011r. zade­biu­to­wał na ofi­cjal­nej pol­skiej sce­nie muzycz­nej, pły­tą Medium — „Teoria Równoległych Wszechświatów” i został okrzyk­nię­ty odkry­ciem i debiu­tem 2011r. W grud­niu 2013r. Medium zmie­nia pseu­do­nim na Tau.
 • BĘSIU (Łukasz Bęś) — jako czter­na­sto­let­ni chło­pak „zbun­to­wał się”. Jak sam opo­wia­da, zaczął spo­ty­kać się z kum­pla­mi star­szy­mi od sie­bie, brać nar­ko­ty­ki, kraść. Dziś Łukasz jest zna­nym rape­rem z Jeleniej Góry. Współpracuje z rape­ra­mi z całe­go świa­ta. Ma na swo­im kon­cie wie­le kon­cer­tów w Polsce i za granicą.

 • patrycja-hurlak_nawrocona-wiedzmaPATRYCJA HURLAK — zna­na jako aktor­ka, albo nawró­co­na wiedź­ma. Nauczyła się posłu­gi­wać czar­ną magią, aby ją wyko­rzy­sty­wać do osią­ga­nia swo­ich celów. Robiła karie­rę jako aktor­ka i reży­ser­ka. Została wyczy­no­wym kie­row­cą. To wszyst­ko nie przy­nio­sło jej jed­nak tego, cze­go szu­ka­ła. Wewnątrz pozo­sta­wa­ła pusta. Dzisiaj prze­mie­rza tysią­ce kilo­me­trów, aby opo­wie­dzieć o histo­rii, któ­ra wywró­ci­ła jej życie do góry noga­mi i pozwo­li­ła odna­leźć pokój w sercu.

Zarejestruj się już dzisiaj na spotkanie młodych