Koncert „Arkadio” — 18 sierpnia 2018 r. godz. 18.00 (wstęp wolny)

Arkadiusz „Arkadio” Zbozień

Pochodzący z Nowego Sącza czło­wiek orkie­stra: raper (ma na kon­cie czte­ry pły­ty), fre­esty­lo­wiec, mów­ca, autor audio­bo­oka i książ­ki, pomy­sło­daw­ca ogól­no­pol­skiej akcji „Rób to co kochasz”. Studiował dzien­ni­kar­stwo oraz ety­kę i coaching na kie­run­ku filo­zo­ficz­nym. Jego pasją jest żywe sło­wo i pra­ca z nim na wie­lu płasz­czy­znach. Regularnie kon­cer­tu­je oraz wystę­pu­je z autor­ski­mi pro­gra­ma­mi pro­fi­lak­ty­ki uza­leż­nień, w któ­rych zachę­ca do pozy­tyw­nych zmian w życiu.
Podkreśla, że jego naj­więk­szym wyzwa­niem jest bycie dobrym mężem i tatą, i choć czę­sto pono­si w tej kwe­stii poraż­ki, nie­ustan­nie nad tym pracuje.
Robi to, co kocha.