X Kasperiańskie Dni Młodych

Zapra­szamy na X Kasperiańskie Dni Młodych, któ­re odbę­dą się od 16 do 19 sierp­nia 2018 roku w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spo­tkać Żywego i Kochającego Boga, aby odna­leźć lub umoc­nić swo­ją wia­rę. Tegoroczne Dni będą prze­bie­gać pod hasłem: „Krew daje Moc”.

Niektóre punkty programu:

 • Konferencja Abpa Grzegorza Rysia w pią­tek 18 sierp­nia o 10.30
 • spo­tka­nie z Siostrą Anną Bałchan w pią­tek o 15.30
 • kon­cer­ty
 • warsz­ta­ty bęb­niar­skie, pla­stycz­ne, ciast­kar­skie, maj­ster­ko­wa­nia, dobrej zaba­wy, tań­ca i inne
 • zaję­cia fit­ness, zum­by i gry zespołowe
 • kar­mie­nie ducha i odno­wa ser­ca na modli­twie i Eucharystii
 • oka­zja do roz­mów z Misjonarzami Krwi Chrystusa i Siostrami z róż­nych Zgromadzeń
 • inte­gra­cja przy tań­cach, śpie­wach i zabawach
 • inne nie­spo­dzian­ki
 • ...

Zaproszeni goście

 

 

Koszt udzia­łu to tyl­ko 60 zł. (w tym pole namio­to­we, wyży­wie­nie, notat­nik i gadżet) 
WAŻNE — 10 zł kosz­tów udzia­łu każ­de­go uczest­ni­ka zosta­nie prze­ka­za na na Fundację Siostry Hatune, któ­ra wyku­pu­je z nie­wo­li kobie­ty chrze­ści­jan­ki upro­wa­dzo­ne przez ISIS na nie­wol­ni­ce seksualne.

Gadżet X KDM! — dla uczestników którzy zarejestrują się do 10 sierpnia 2018 r.

Koncert Arkadiusz „Arkadio” Zbozień

 • sobo­ta 18 sierp­nia 2018 r. o godz. 18.00 (wstęp wolny)

Musical p.t. „Tobiasz” — Teatr Franciszka

 • sobo­ta 18 sierp­nia 2018 r. o godz. 20.00 (wstęp wolny)

 

Zapoznaj się z KDM poprzez poniższe filmiki

Filmy pole­ca­my tym, któ­rzy są pierw­szy raz na naszej stronie.

Poniżej parę slaj­dów z KDMów. Sprawdź jak to jest być z nami 🙂

 

2 Replies to “X Kasperiańskie Dni Młodych”

Comments are closed.