VII Kasperiańskie Dni Młodych

Zapraszamy Cię na VII Kasperiańskie Dni Młodych, któ­re odbę­dą się 20–23 sierp­nia 2015. W tym roku będzie­my prze­ży­wać Jubileusz 200 lat Misjonarzy Krwi Chrystusa i z tej oka­zji zapro­si­li­śmy kil­ku gości z poza Polski. Nie zabrak­nie też wie­lu cie­ka­wych warsz­ta­tów i spo­tkań. Muzyczne sza­leń­stwo zgo­tuje nam na pew­no kon­cert zespo­łu Maleo Reggae Rockers.

Najważniejsze infor­ma­cje dot. spotkania:

 • spotkanie młodych częstochowa 2015temat: Krew Krzyczy: ŻYJ!
 • ter­min: 20–23.08.2015
 • miej­sce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie,
  ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpital Parkitka. Na ostat­nim przy­stanku nale­ży wysiąść, cof­nąć się 100m i skrę­cić w pra­wo w ale­ję brzo­zową, następ­nie pro­sto 1km.
 • mapa: ścią­gnij mapę dojaz­du na spo­tka­nie mło­dych (aktu­al­na wer­sja mapy!)
 • koszt: 50zł
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namioty
 • peł­ne wyży­wie­nie pod­czas spotkania
 • zapi­sy: for­mu­larz rejestracyjny

Krótko o temacie Kasperiańskich Dni Młodych

Goście spe­cjalni na VII spo­tka­niu młodych

Warsztaty pro­wa­dzone pod­czas spotkania

Zaproszenie Na VII KDM z Giewontu

Zapisz się już dzisiaj na Kasperiańskie Dni Młodych!